Bekendmakingen

                                                             Ministerie van Arbeid

          Department of Labour

                                              mr. E. Brumastraat nr.52 - Tel.: 475241 – e-mail: secmin@atm.gov.sr

               Paramaribo - Suriname

 

                                                   Bekendmaking

 

 

Naar aanleiding van binnen gekomen informatie wenst het ministerie van Arbeid onder de aandacht van de gemeenschap te brengen dat de heer Ashwien Rathipal, sinds 2 januari 2018 niet meer is verbonden aan de Arbeidsinspectie. Hij is derhalve niet bevoegd zich uit te geven als arbeidsinspecteur. Indien u twijfels heeft over onze arbeidsinspecteurs, kunt u in contact treden met de inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie, de heer drs. John Courtar, op het telefoonnummer 473805.

 

 Bureau Communicatie

Ministerie van Arbeid 

 

 

     

BEKENDMAKING

 

MINISTERIE VAN ARBEID

 

Het Ministerie van Arbeid brengt het volgende onder uw aandacht. De Arbeidsbemiddelingswet 2017 (afgekort ABW) is onlangs afgekondigd door de Minister van Binnenlandse Zaken (S.B. 2017 no. 67). Deze afkondiging betekent, dat de wet in werking is getreden en dat bemiddelaars  zich dienen te houden aan de voorwaarden en verplichtingen die in deze wet zijn opgenomen. Een belangrijke verplichting is dat de bemiddelaars thans in het bezit dienen te zijn van een vergunning ingevolge de wet. Deze aanvraag dient schriftelijk te worden gedaan door de bemiddelaars bij de Afdeling Vergunningen Intermediairs. In het verzoekschrift gericht aan de Directeur van Arbeid dient de handelsnaam van het bemiddelingsbureau en de naam van de directeur uitdrukkelijk te zijn vermeld alsmede dat men verzoekt om in aanmerking te komen voor een vergunning. Het verzoekschrift dient ondertekend en gedateerd te zijn en voorzien van alle gegevens van de bemiddelaars of het bemiddelingsbureau zoals vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en van de directeur of manager zoals vermeld in het uittreksel van het Bureau voor Burgerzaken, waaronder naam en adres.

 

De volgende genoemde bescheiden dienen bij het verzoekschrift te zijn toegevoegd:

1.         verzoekschrift ondertekend en gedateerd;

2.         CBB-uittreksel van:

a. de eigenaar indien het een eenmanszaak betreft;

b. de directeur en President Commissaris indien het een Naamloze Vennootschap betreft;

c. de voorzitter van het bestuur en secretaris indien het een stichting betreft;

d. de voorzitter van het bestuur en secretaris indien het een vereniging betreft;

e. één der vennoten indien het een vennootschap onder firma betreft;

3.         Nationaliteitsverklaring van de personen genoemd in sub 2;

4.         Kopie ID-kaart/kopie paspoort van de personen genoemd in sub 2;

5.         Uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken betrekking hebbende op:

a. het bemiddelingsbureau;

b. andere bedrijven die de personen genoemd in sub 2 uitoefenen;

6.         Bewijs van goed gedrag van de personen genoemd in sub 2;

7.         Verklaring van ‘vrij van belasting’ dan wel andere stukken waaruit de voldoening van de belastingplicht blijkt, afgegeven door de Dienst der Belastingen als het gaat om personen of organisaties die reeds actief zijn;

 

Bij de indiening van de vergunning aanvraag dienen de hiervoor genoemde bescheiden compleet te zijn om een vlotte afhandeling te kunnen bewerkstelligen.

De aanvragen kunnen worden ingediend van maandag t/m woensdag tijdens kantooruren tussen 08:00 en 12:00 uur bij de Afdeling Vergunningen Intermediairs gevestigd aan de Mr. Eduard Brumastraat 52 te Paramaribo. De indiening geschiedt middels afspraak. Voor een afspraak kunt u bellen naar het nummer 08759304 of mailen naar arbeidavi@gmail.com.

 

Paramaribo, 03 april 2018

De Afdeling Voorlichting

van het Ministerie van Arbeid

  

 

Ministerie van Arbeid

ARBEIDSINSPECTIE

 

Algemene overwerkvergunning Arbeidswet 1963

(DECEMBER OVERWERKVERGUNNING 2017)

 

Paramaribo, 13 november 2017

AI: 2316/17

 

HET HOOFD VAN DE ARBEIDSINSPECTIE,

 

Gelet op:

Artikel 6 lid 1, aanhef en onder b van de Arbeidswet 1963 (G.B. 1963 no. 163, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2001 no. 71)

 

Overwegende:

Dat in bepaalde ondernemingen tegen het einde van het jaar – als gevolg van de nationale feest-

dagen in deze periode – een opeenhoping van werk pleegt voor te komen en dat werkgevers als

gevolg hiervan, voor enkele dagen mogelijk langere werktijden dienen te hanteren.

 

HEEFT GOEDGEVONDEN:

I           Toe te staan dat in afwijking van artikel 3 van de Arbeidswet 1963:

a          in winkels, cafés, restaurants en aanhorigheden alsmede aangelegenheden

betrekking hebbende op gemeenschaps, sociale en persoonlijke diensten door

alle werknemers 11 uren per dag arbeid mag worden verricht van 18 tot en met 23 envan27 tot en met 30december 2017;

b          in brood- en banketbakkerijen door alle werknemers 13 uren per dag arbeid

mag worden verricht van 18 tot en met 23 en van 27 tot en met 30december 2017 en

c          in de ondernemingen, genoemd in de onderdelen a en b van dit artikel, door alle

werknemers ten hoogste 64 uren per week arbeid mag worden verricht in de

voornoemde periodes.

 

II          Van het bepaalde in artikel 1 van deze beschikking mag slechts ten nadele van de

werknemer worden afgeweken, indien hiervoor een specifieke vergunning is verleend.

 

III        Het gebruik maken van deze algemene overwerkvergunning moet geschieden mede met inachtneming van de overige bepalingen in de Arbeidswet 1963 en de rest van de arbeidswetgeving.

 

IV        Te bepalen, dat deze beschikking, die als december Overwerkvergunning 2017 kan worden aangehaald, in het Advertentieblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt en met ingang van 18 december 2017 in werking treedt.

 

 

Aan:    Alle belanghebbenden                           Het wnd. hoofd van de Arbeidsinspectie,

                                                                                     Drs. J. Courtar

 

           

   

NB:      Het bepaalde in artikel 1 van deze beschikking is niet van toepassing op      

            werknemers die, naar het oordeel van het Hoofd van de Arbeidsinspectie,    

            uitsluitend bewakings- diensten of voornamelijk, doch niet uitsluitend,

             bewakingsdiensten verrichten.

   

 

   
   

 

 

 

 

 

 

BEKENDMAKING

 

 

 

MINISTERIE VAN ARBEID

 

 

 

Het Ministerie van Arbeid brengt het volgende onder uw aandacht. De Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs (afgekort WTBAI) is onlangs afgekondigd door de Minister van Binnenlandse Zaken (S.B. 2017 no. 42). Deze afkondiging betekent, dat de wet in werking is getreden en dat intermediairs (uitzendbureaus) zich dienen te houden aan de voorwaarden en verplichtingen die in deze wet zijn opgenomen. Een belangrijke verplichting is dat de intermediairs thans in het bezit dienen te zijn van een vergunning om uitzendkrachten ter beschikking te kunnen stellen aan inleners. Deze aanvraag dient schriftelijk te worden gedaan door de intermediair bij de de Afdeling Vergunningen Intermediairs. In het verzoekschrift gericht aan de Directeur van Arbeid dient de handelsnaam van de intermediair en de naam van de directeur uitdrukkelijk te zijn vermeld alsmede dat men verzoekt om in aanmerking te komen voor een uitzendvergunning. Het verzoekschrift dient ondertekend en gedateerd te zijn en voorzien van alle gegevens van de intermediair zoals vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en van de directeur of manager zoals vermeld in het uittreksel van het Bureau voor Burgerzaken, waaronder naam en adres.

 

 

 

De volgende genoemde bescheiden dienen bij het verzoekschrift te zijn toegevoegd:

 

 1. Verzoekschrift gedateerd en ondergetekend;
 2. CBB-uittreksel van:
  1. de eigenaar indien het een eenmanszaak betreft;
  2. de directeur en President Commissaris indien het een Naamloze Vennootschap betreft;
  3. de voorzitter van het bestuur en secretaris indien het een stichting betreft;
  4. de voorzitter van het bestuur en secretaris indien het een vereniging betreft;
  5. één der vennoten indien het een vennootschap onder firma betreft;
  6. Nationaliteitsverklaring van de personen genoemd in sub 2;
  7. Kopie ID-kaart/kopie paspoort van de personen genoemd in sub 2;
  8. Uittreksel uit het Handelsregister betrekking hebbende op
   1. de uitzendorganisatie;
   2. andere bedrijven die de personen genoemd in sub 1 uitoefenen;
   3. Kopie stortingsbewijs van de heffing ad SRD 300,- (Driehonderd Surinaamse Dollars) bij de Centrale Bank van Suriname.
   4. Bewijs van goed gedrag van de personen genoemd in sub 2;
   5. Verklaring van ‘vrij van belasting’ dan wel andere stukken waaruit de voldoening van de belastingplicht blijkt, afgegeven door de Dienst der Belastingen als het gaat om personen of organisaties die al actief zijn;
   6. Een modelarbeidsovereenkomst die de intermediair zal gebruiken voor uitzendkrachten, waarin wederzijdse verplichtingen van de intermediair en de uitzendkracht uit de WTBAI tot uitdrukking komen;
   7. 3 recente bankafschriften met een beschikbaar saldo van minimaal SRD 20.000

 

 

 

 

 

Bij de indiening van de vergunning aanvraag dienen de hiervoor genoemde bescheiden compleet te zijn om een vlotte afhandeling te kunnen bewerkstelligen.

 

De aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 oktober 2017 van maandag t/m woensdag tijdens kantooruren tussen 08:00 en 12:00 uur bij de Afdeling Vergunningen Intermediairs gevestigd aan de Mr. Eduard Brumastraat 52 te Paramaribo. Er zal eerst een voorregistratie plaatsvinden middels het invullen van een formulier dat op de website van het Ministerie van Arbeid te downloaden is. De indiening geschiedt middels afspraak. Voor een afspraak kunt u bellen naar het nummer 08759304.

 

 

Paramaribo, 15 augustus 2017

De Afdeling Voorlichting

van het Ministerie van Arbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijdensbericht

 

Minister, directie, staf en personeel van het ministerie van Arbeid maken bekend dat op 15 augustus 2015 is heengegaan,

ex-minister van Arbeid, de heer Henry Lothar Illes,

De heer Illes was minister van Arbeid in de periode 15 maart 1980 tot 23 januari 1981. Ook was hij ex-lid van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname. Hij bereikte de leeftijd van 70 jaar.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 22 augustus in de Kathedrale Basiliek St. Petrus en Paulus. Afscheid is van 11.00 uur tot 13.00 uur. De kerkplechtigheid vangt aan om 13.00 uur. Om 15.00 uur zal het stoffelijk overschot worden overgebracht naar het Surinaams Crematorium aan de dr. Sophie Redmondstraat alwaar de crematie zal plaatsvinden.

Het personeel van Arbeid wordt opgeroepen om de overledene de laatste eer te bewijzen.  

 

 

  

 

 

The ATM Cook-Out

 

 

Het personeel van het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) organiseert  op zaterdag 26 juli 2014  "The ATM COOK OUT" Er zullen verschillende Surinaamse gerechten te verkrijgen zijn tegen spotgoedkope prijzen.  Kom proeven, smullen en oordelen. Voor kinderen zijn er speciale attracties. 

Plaats:   parkeerplaats ATM,
Wagenstraat 20 B (Oud woonhuis Elisabeth Samson)

 

Datum:  zaterdag 26 juli  2014

Tijd:       11.00 uur v.m. tot stemming

 

Wij verwachten de totale Surinaamse
samenleving.  

Voorlichting ATM

 


 

 

paramaribo 3 december 2013

Ministerie van Arbeid,

Technologische Ontwikkeling en Milieu

ARBEIDSINSPECTIE

 

Algemene overwerkvergunning Arbeidswet 1963

(DECEMBER OVERWERKVERGUNNING 2013)

 

Paramaribo, 27 november 2013

AI: 4017/13

 

HET HOOFD VAN DE ARBEIDSINSPECTIE,

 

Gelet op:

Artikel 6 lid 1, aanhef en onder b van de Arbeidswet 1963 (G.B. 1963 no. 163, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2001 no. 71)

 

Overwegende:

Dat in bepaalde ondernemingen tegen het einde van het jaar - als gevolg van de nationale feest-

dagen in deze periode - een opeenhoping van werk pleegt voor te komen en dat werkgevers als

gevolg hiervan, voor enkele dagen langere werktijden dienen te hanteren.

 

HEEFT GOEDGEVONDEN:

I           Toe te staan dat in afwijking van artikel 3 van de Arbeidswet 1963:

a          inwinkels, cafés, restaurants en aanhorigheden alsmede aangelegenheden

betrekking hebbende op gemeenschaps, sociale en persoonlijke dienstendoor

alle werknemers11 uren per dagarbeid mag worden verrichtop 14,van 16  tot en met 21enop 23, 27, 28  en 30 december 2013;

b          inbrood- en banketbakkerijendoor alle werknemers13 uren per dagarbeid

mag worden verrichtvan 11 tot en met 13,van 15 tot en met 20enop 22, 23, 27, 29 en 30 december 2013en

c          in de ondernemingen, genoemd in de onderdelen a en b van dit artikel, door alle

werknemersten hoogste 64 uren per weekarbeid mag worden verricht in de

voornoemde periodes.

 

II          Van het bepaalde in artikel 1 van deze beschikking mag slechts ten nadele van de

werknemer worden afgeweken, indien hiervoor een specifieke vergunning is verleend.

 

III        Het gebruik maken van deze algemene overwerkvergunning moet geschieden mede met inachtneming van de overige bepalingen in de Arbeidswet 1963 en de rest van de arbeidswetgeving.

 

IV        Te bepalen, dat deze beschikking, die als December Overwerkvergunning 2013 kan worden aangehaald, in het Advertentieblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt en met ingang van 11 december 2013 in werking treedt.

 

 

Aan:    Alle belanghebbenden                                     Het hoofd van de Arbeidsinspectie,

 

 

 

dhr. G. Swamipersad

 

NB:      Het bepaalde in artikel 1 van deze beschikking is niet van toepassing op werknemers

die, naar het oordeel van het Hoofd van de Arbeidsinspectie, uitsluitend bewakings-

diensten of voornamelijk, doch niet uitsluitend, bewakingsdiensten verrichten.

 

 

 

Paramaribo 7 november 2013

 

Bekendmaking voor de bewoners van Sophiaslust

De Dienst Arbeidsbemiddeling van het ministerie van ATM zal in de komende maanden naar kansarme wijken/gebieden van Suriname trekken om:

 1. Werkzoekenden te registreren die in aanmerking wensen te komen voor een passende baan in de particuliere sector.
 2. Informatie te verschaffen over mogelijkheden voor trainingen, vakopleidingen en het opzetten van een eigen bedrijf.

Werkzoekenden worden opgeroepen zich op 14 november 2013 aan te melden van 9.00 u tot 12.00 uur bij Gods River Ministries aan de Alex Driestraat te Sophiaslust 

Neemt u mee uw ID-kaart, een pasfoto en originele schooldiploma's.

Ook als u geen schooldiploma's heeft zoeken wij een passende baan voor u!

 

 Voor meer info: 473742/476637

 

 

 


 

Oproep aan het bedrijfsleven i.v.m. Loononderzoek

In juni dit jaar is het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO) gestart met de dataverzameling in verband met een loononderzoek onder 450 bedrijven in de districten Paramaribo en Wanica. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM). Het onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de loonniveaus van de
laagstbetaalde beroepen en functies in de verschillende economische sectoren.

Tot nu toe is gebleken dat een groot deel van de bedrijven die een vragenlijst ontvangen hebben niet op adequate wijze meewerken aan het onderzoek, waardoor de periode voor dataverzameling voor de tweede keer is verlengd. Vanwege het belang van de beschikbaarheid van loonstatistieken  wordt hierbij  een beroep gedaan op alle bedrijven die een vragenlijst ontvangen hebben om alsnog hun medewerking te verlenen door de vragenlijst conform de richtlijnen van het IMWO  in te vullen en te retourneren.

 

Paramaribo, 16 oktober 2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

                                                                                       Paramaribo 2 oktober 2013

 

Bekendmaking voor de bewoners van Blauwgrond

De Dienst Arbeidsbemiddeling van het ministerie van ATM zal in de komende maanden naar kansarme wijken/gebieden van Suriname trekken om:

 1. Werkzoekenden te registreren die in aanmerking wensen te komen voor een passende baan in de particuliere sector.
 2. Informatie te verschaffen over mogelijkheden voor trainingen, vakopleidingen en het opzetten van een eigen bedrijf.

Werkzoekenden van Latour worden opgeroepen zich op 30 oktober 2013 aan te melden van 9.00 u tot 12.00 uur bij SIVIS aan de Aarabistraat # 7.

Neemt u mee uw ID-kaart, een pasfoto en originele schooldiploma's.

Ook als u geen schooldiploma's heeft zoeken wij een passende baan voor u!

 

 Voor meer info: 473742/476637

 


Paramaribo, 2 oktober 2013

 

Uitnodiging voor Consultancy

 

Het formuleren van Arbeidsmarkt beleid ter ondersteuning van de Regeringsvoornemens, maakt het noodzakelijk dat er ook adequate arbeidsmarktinformatie beschikbaar is. Ter formulering van beleid ten aanzien van arbeidsmarkt gerelateerde verschijnselen/ vraagstukken op de Surinaamse Arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat wij informatie/ data verzamelen. In dit kader heeft het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu gemeend een onderzoek te laten doen naar "bijverdienen"  ter verwerving van kennis en inzicht in dit fenomeen op de Surinaamse arbeidsmarkt.  

 

Ter uitvoering van een kwalitatief onderzoek/ studie is het Ministerie van ATM op zoek naar een consultant.

 

Profiel van de consultant

 • Universiteitsdiploma in Onderwijs of Sociale Wetenschappen
 • Minimaal 5 jr. relevante werkervaring binnen de Surinaams sociale sector
 • Uitstekende schrijf- en communicatievaardigheden in het Nederlands
 • Kennis van de Surinaamse Arbeidsmarkt
 • Goede inter-persoonlijke vaardigheden
 • Analytische denker met een flexibele werkhouding

 Sterk aanbevolen:

 • Kennis- en ervaring m.b.t. het opzetten en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 • Kennis- en ervaring van projectmanagement

 

De uitgebreide referentietermen kunnen opgevraagd wordenbij Mw. drs S. Chotkan-Somai

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

Onderdirectoraat Arbeidsmarkt

Wagenwegstraat 47

Tel.: 475241 #277

E-mailadres:  shoblina.chotkan@atm.gov.sr of shoblina@gmail.com

 

Kandidaatstelling kan tot uiterlijk 2 weken na verschijning van dit bericht middels het toesturen van een motiverend schrijven, een uitgebreide CV en een voorstel tot plan van aanpak (inclusief kostenberekening), gericht aan Mw. drs C. Hiwat, Onderdirecteur Arbeidsmarkt

 

 

De wnd. directeur van Arbeid,

Technologische Ontwikkeling en Milieu,

 

 

Mr. J. Belfor

 

 


                                                                                             

10 september 2013                                                     

                                                        Arbeidsinspectie                     

 

Oproep

aan aannemingsbedrijven die bedrijfsmatig asbest saneren

 

De Arbeidsinspectie zal per 1 november 2013 aangepaste richtlijnen invoeren over asbestsanering. In dit verband zal de Arbeidsinspectie vertegenwoordigers van alle aannemingsbedrijven die bedrijfsmatig asbesthoudend materiaal verwijderen, de zogeheten asbestsaneerders, informeren over de invoering van de aangepaste richtlijnen.

 

Datum           :woensdag 18 september 2013

Tijd                 :12:00 - 14:00 uur

Plaats              :Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS)

                         Arabistraat no. 7, Geyersvlijt

 

De aannemingsbedrijven worden gevraagd één vertegenwoordiger, liefst een directielid, af te vaardigen voor deelname aan deze bijeenkomst.

 

Deelname kan tot uiterlijk 13 september 2013 doorgespeeld worden aan het secretariaat van de onderdirecteur van de Arbeidsinspectie (t.a.v. mevr. S. Bhaggan) op de telefoonnummers: 470614 (rechtstreeks) of 477378/471660/472279, toestel 2079

fax: 422250, e-mailadres:sherida.bhaggan@gov.sr.

 

 

Het hoofd van de Arbeidsinspectie,

 

 

 

dhr. G. Swamipersad

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Paramaribo 5 mei 2013

 

 

OPROEP TEKENWEDSTRIJD


 

Jaarlijks wordt op 5 juni Wereld Milieu Dag (WMD) gevierd. In verband met deze dag organiseert het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) een tekenwedstrijd. Het internationaal thema van dit jaar luidt:

 "Think, Eat, Save - Reduce your Foodprint."

 

Doelgroep: jongeren tussen de 6-20 jaar.

Inleveringsperiode:vanaf heden tot en met woensdag 29 mei 2013

Inleveringstijd: maandag t/m vrijdag van 8u tot 14u

grootte van de tekening: A4 formaat

Plaats: kantoor van het Directoraat Milieu

Adres: Prins Hendrikstraat 17

 

Voor informatie over de inleveringsvoorwaarden bent u terecht bij het Secretariaat van het Directoraat Milieu.

Adres: Prins Hendrikstraat 17

Telefoon: 420960 of 474881

Email adres:  secmilieu@atm.gov.sr

 

 

 


                                                                                            Paramaribo 7 december 2012

Ministerie van Arbeid,

Technologische Ontwikkeling en Milieu

ARBEIDSINSPECTIE

 

Algemene overwerkvergunning Arbeidswet 1963

(DECEMBER OVERWERKVERGUNNING)

                                         HET HOOFD VAN DE ARBEIDSINSPECTIE,

 

Gelet op:

Artikel 6 lid 1, aanhef en onder b, van de Arbeidswet 1963 (G.B. 1963 no. 163, zoals laatstelijk

gewijzigd bij S.B. 2001 no. 71)

 

Overwegende:

Dat in bepaalde ondernemingen tegen het einde van het jaar - als gevolg van de nationale feest-

dagen in deze periode - een opeenhoping van werk pleegt voor te komen en dat werkgevers als

gevolg hiervan, voor enkele dagen langere werktijden dienen te hanteren.

 

HEEFT GOEDGEVONDEN:

I           Toe te staan dat in afwijking van artikel 3 van de Arbeidswet 1963:

a          inwinkels, cafés, restaurants en aanhorigheden alsmede aangelegenheden

betrekking hebbende op gemeenschaps, sociale en persoonlijke dienstendoor

alle werknemers11 uren per dagarbeid mag worden verrichtop 14 en 15 en van

17 tot en met 22 en 27 tot en met 29 december 2012;

b          inbrood- en banketbakkerijendoor alle werknemers13 uren per dagarbeid

mag worden verrichtop 13 en 14 en van 16 tot en met 21 en 23 tot en met

27 december 2012en

c          in de ondernemingen, genoemd in de onderdelen a en b van dit artikel, door alle

werknemersten hoogste 64 uren per weekarbeid mag worden verricht in de

voornoemde periodes.

 

II          Van het bepaalde in artikel 1 van deze beschikking mag slechts ten nadele van de

werknemer worden afgeweken, indien hiervoor een specifieke vergunning is verleend.

 

III        Het gebruik maken van deze algemene overwerkvergunning moet geschieden mede

met inachtneming van de overige bepalingen in de arbeidswetgeving.

 

IV        Te bepalen, dat deze beschikking, die als December Overwerkvergunning kan worden

aangehaald, in het Advertentieblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt

en met ingang van 13 december 2012 in werking treedt.

 

Aan:    Alle belanghebbenden                                      De wnd. Inspecteur Generaal,

 

 

 Mr. S.S. Relyveld

 

NB:      Het bepaalde in artikel 1 van deze beschikking is niet van toepassing op werknemers

die, naar het oordeel van het Hoofd van de Arbeidsinspectie, uitsluitend bewakings-

diensten of voornamelijk, doch niet uitsluitend, bewakingsdiensten verrichten.

 

 


 

                                                                                       Paramaribo 16 oktober 2012

 

Bekendmaking voor de bewoners van Latour

De Dienst Arbeidsbemiddeling van het ministerie van ATM zal in de komende maanden naar kansarme wijken/gebieden van Suriname trekken om:

 1. Werkzoekenden te registreren die in aanmerking wensen te komen voor een passende baan in de particuliere sector.
 2. Informatie te verschaffen over mogelijkheden voor trainingen, vakopleidingen en het opzetten van een eigen bedrijf.

Werkzoekenden van Latour worden opgeroepen zich op 23 oktober 2012 aan te melden van 9.00 u tot 15.00 uur bij Stibula aan de Tigristraat #5. 

Neemt u mee uw ID-kaart, een pasfoto en originele schooldiploma's.

Ook als u geen schooldiploma's heeft zoeken wij een passende baan voor u!

                                                                    


 

                                                                 Paramaribo, 11 oktober 2012

                       Oproep aan gepensioneerden  van het ministerie van ATM

Het ministerie zal op zaterdag 20 oktober 2012 bij het recreatieoord Sarafina te Boxel, de jaarlijkse Bigismadey houden voor gepensioneerden van het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), voorheen het ministerie van Arbeid.

Gepensioneerden van het ministerie worden opgeroepen zich met hun wederhelft op te geven voor deelname.  De registratie kan geschieden  tot uiterlijk 18 oktober 2012 bij mevrouw I. Dwarkasingh, waarnemend chef Personeelszorg, op telefoonnummer 476794 0f 375241 toestel 232.

Deze oproep is slechts bestemd voor gepensioneerden van het ministerie.

 


 

Paramaribo, 10 oktober 2012

 

Bekendmaking voor de bewoners van Welgelegen

De Dienst Arbeidsbemiddeling van het ministerie van ATM zal in de komende maanden naar kansarme wijken/gebieden van Suriname trekken om:

 1. Werkzoekenden te registreren.
 2. Informatie te verschaffen  over openstaande vacatures in de particuliere sector 
 3. Werkzoekenden aan een baan te helpen.

Werkzoekenden van Welgelegen worden opgeroepen zich op 17 oktober 2012 aan te melden van 9.00 u tot 15.00 uur bij O.S Welgelegen aan de Welgelegenstraat #50. 

Neemt u mee uw ID-kaart, een pasfoto en originele schooldiploma's.

Ook als u geen schooldiploma's heeft zoeken wij een passende baan voor u.


 


 

Paramaribo, 26 juni 2012

 

Bekendmaking voor de bewoners van Marowijneproject & Flora B


 

Registratie werkzoekenden

De Dienst Arbeidsbemiddeling van het ministerie van ATM zal in de komende maanden naar kansarme wijken/gebieden van Suriname trekken om:

 1. Werkzoekenden te registreren.
 2. Informatie te verschaffen  over openstaande vacatures in de particuliere sector 
 3. Werkzoekenden aan een baan te helpen

Er wordt op vrijdag 3 augustus a.s. een aanvang gemaakt. Gestart wordt  met het bezoeken van de wijken Marowijneproject en Flora B.

Werkzoekenden van deze buurten worden opgeroepen zich op deze dag aan te melden van 9.00 u
tot 15.00 uur bij het buurtcentrum: Albuflo aan de Pawong Singoredjo straat te Flora B.  Neemt u mee uw ID-kaart, een pasfoto en originele schooldiploma's.


 

Afdeling
Voorlichting ATM

 

 


  

                                                                                                                                                            

 

 

Oproep aan alle wandellopers

 

In verband met de viering van Wereld Milieu Dag op 05 juni   2012 organiseert het Ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu wederom een wandelloop.

Datum: zaterdag 9 juni 2012

Start wandelloop: 16.30 u

Start/finish: Hoofdkantoor van ATM aan de Heerenstraat.


Inschrijving: SRD 15,- p/p inclusief  T- shirt

Periode voor inschrijving:  4 - 9 juni 2012 (ook op de dag van de wandelloop)


Plaats van inschrijving: Directoraat  Milieu aan de Prins Hendrikstraat 17 (naast Ons Erf), tel. 420960 of

Hoofdkantoor  Ministerie ATM aan de Wagenwegstraat 20b, tel. 411672 of bij mevrouw E. Zomer Buro ODOD. 

Op de dag zullen er ook presentjes verstrekt worden…So be there!!!

 


 

BEKENDMAKING MINISTERIE VAN ATM
 

 

Verhoogde toezicht Arbeidsinspectie in de middag- en avonduren

 

De Arbeidsinspectie zal vaker inspecties uitvoeren in de middag en avond.

 

De Arbeidsinspectie is belast met het toezicht op de naleving van de arbeidswetgeving. Dit toezicht en de eigen verantwoordelijk van de werkgever en de werknemer moeten ervoor zorgen dat de arbeidsomstandigheden zo gunstig mogelijk zijn.

 

Om het toezicht uit te oefenen hebben arbeidsinspecteurs onder andere de bevoegdheid om elke onderneming die valt onder de arbeidswetgeving ongestoord binnen te treden. Hiervoor moeten de arbeidsinspecteurs zich wel legitimeren middels een door het hoofd van de Arbeidsinspectie of de minister van ATM afgegeven legitimatiebewijs. Aan de arbeidsinspecteurs mag de toegang tot de onderneming niet worden geweigerd of belemmerd en als zij zich aanmelden mogen zij niet worden genegeerd. Gebeurt dit toch, dan kunnen zij zichzelf toegang verschaffen tot de onderneming desnoods met behulp van de politie.

 

Ook zijn werkgevers en werknemers verplicht hun medewerking te verlenen aan de arbeidsinspecteurs die de onderneming zijn binnen getreden en zich degelijk hebben gelegitimeerd. Hierdoor kunnen de inspecties vlot verlopen.

 

Ingaande maandag 27 februari 2012 zal de arbeidsinspectie de inspecties 's middags en 's avonds intensiveren voor een beter toezicht op de naleving van de arbeidswetgeving 

 


 
HET WAARNEMEND HOOFD DER ARBEIDSINSPECTIE,
 W.G. MR. G.S. RAMJIAWAN

 

 


  

De Stichting Prodcutieve Werk Eenheden start binnenkort met de volgende trainingen:

 

 •  Basis Logistiek Management   

    (6 februari - 1 maart 2012 / 8 lesd. / ma & do / All in)

 

 •  Bedrijfsmanagement          

     (7 februari - 2 maart 2012 / 8 lesd. / di & vrij / All in)

 

 •  Brieven schrijven 

     (8 februari - 29 februari 2012 / 4 lesd. / woe / All in)

 

Heerenstraat # 40 tel. 477020 /472461 t. 26 / 27 of 08716981

E-mail: spwe@sr.net    Fax: 476103    Website: www.spwe.org

 

 


A