vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Buitenlandse Zaken beoogt intensievere samenwerking met Surinaamse diaspora

27-01-2018

Teneinde Surinamers in de Diaspora te betrekken bij de ontwikkeling van Suriname, werd een workshop “Mapping of the Diaspora” gehouden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan de workshop die van 22 tot en met 24 januari plaatsvond, namen diverse relevante groepen uit de publieke en private sector deel , alsook N.G.O’s.

Tijdens deze workshop  moesten de participanten in werkgroepverband 4 vragen beantwoorden over de Diaspora. Hun input zal gebruikt worden voor het uitzetten van  de “Road Map for the Diaspora, teneinde de Diaspora zo efficient en effectief mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van ons land.

De workshop werd geopend door de Wnd.Direkteur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de heer Luziano Truideman en door een vertegenwoordiger van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) Mevr. Eraina Yaw. De wnd.directeur stelde in zijn openingstoespraak ondermeer het navolgende: Het is van belang in kaart te brengen de  Surinamers die wonen en werken in het buitenland.  Het  registreren van hun kwaliteiten en capaciteiten, zal niet alleen van groot belang zijn voor het gericht ontwikkelen en uitvoeren van beleid op regeringsniveau, maar  ook voor de relevante sectoren die mede bepalend zullen zijn voor de vraag en het aanbod van expertise. Deze sectoren zullen moeten  worden voorzien van informatie die een betrouwbare weergave dient te zijn van de kennis en vaardigheden van deze categorie personen. In eerste instantie wordt gedacht aan expertise in de sectoren: Visserij, Agrocultuur, Informatie en Technologie en Onderwijs, welke mogelijkheden zullen  creeren voor  het aantrekken van investeringen in Suriname”.

De deelnemers hebben zich tijdens de discussies gebogen over vier elementen : doelen, kennis over de Diaspora, het opbouwen van vertrouwen en de mobilisatie van de Diaspora voor de ontwikkeling van ons land.

Enkele vragen die bij deze discussies beantwoord moesten worden door de diverse werkgroepen omvatten ondermeer “Welke  moeten de doelstellingen zijn van een beleid gericht op betrokkenheid van de Disapora?”; ”Is er voldoende kennis aanwezig over de Diaspora?”, “Is er  een goede relatie tussen Suriname en haar Diaspora?” en tenslotte“ Hoe moet de Diaspora gemobiliseerd worden voor de ontwikkeling van ons land ?”.

In de samenwerking tussen de IOM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt naar aanleiding van de workshop de “Road map” voor de Diaspora ontwikkeld, teneinde een vertrouwensband te creëren tussen de regering en de Surinaamse Diaspora zodat deze gericht betrokken kan  worden bij de verdere ontwikkeling van ons land.

NIEUWSBERICHTEN