vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Tweede vergadering ministers van Buitenlandse Zaken van het China-Celac Forum

26-01-2018

In Santiago, Chili werd de Tweede Vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken van het China – CELAC Forum (CCF), gehouden. Dit gebeurde in de periode 19-22 januari. Suriname werd op deze bijeenkomst vertegenwoordigd door de Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle.

Het CCF is een mechanisme voor permanente dialoog tussen de Gemeenschap van Latijns Amerikaanse en Caribische landen (CELAC) en China en werd officieel geinstalleerd op 17 juli 2014 in de Braziliaanse hoofdstad, Brasilia, tijdens de eerste Vergadering van Staatshoofden van Latijns Amerika en China.

De vergadering werd geopend door de President van Chili, H.E. Michelle Bachelet en werd voorgezeten door de Ministers van Buitenlandse Zaken van Chili en China,
Heraldo Muñoz Valenzuela en Wang Yi. 25 van de 33 landen werden vertegenwoordigd door hun Ministers van Buitenlandse Zaken.

Thema

In Chili werd van gedachten gewisseld over de samenwerking met China onder het thema: “Working for more development, innovation and cooperation for our peoples”. Hierbij werd onder meer gesproken over de noodzaak tot het verstevigen van de samenwerking op diverse gebieden, waaronder agro-industrie, infrastructuur, technologische innovatie en hernieuwbare energie. CELAC landen en China bevestigden verder samen te zullen werken aan multilateralisme en een open wereldeconomie teneinde economische globalisering te bevorderen.

OBOR

China heeft zich gecommitteerd aan het betrekken van de Latijns Amerikaanse en Caraibische Regio in het kader van het “One Belt One Road” initiatief, ook wel bekend als OBOR. Er zal samengewerkt worden op onder meer het gebied van politieke en veiligheid; infrastructuur en transport; handel, investeringen en financiering; landbouw; industrie, wetenschap en tehnologie; milieu; cultuur, educatie en gezondheidszorg.

Ook werd aangegeven dat China voornemens is 6000 beurzen ter beschikking te zullen stellen aan de Regio. Door China werd het voorstel gedaan voor het opzetten van een Permanent Secretariaat dat zich zal bezig houden met de implementatie van afspraken gemaakt binnen het CELAC-China samenwerkingsmechanisme en welke de lidstaten zal helpen succesvol projecten aan te dragen voor financiering. Het is namelijk gebleken dat landen uitdagingen ondervinden bij het formuleren en aandragen van goede en uitvoerbare projecten. Dit voorstel is door CELAC verwelkomd.

Minister Wang Yi van Buitenlande Zaken van China gaf voorts aan dat China  haar markt verder zal openstellen voor importen en investeringen uit CELAC landen. In verband hiermee wordt in november dit jaar de eerste “import – export fair” in China gehouden. China zal ondersteuning verlenen aan lidlanden om hun bedrijven in de gelegenheid te stellen hieraaan mee te doen.

CELAC landen en China kwamen overeen dat verder samengewerkt zal worden binnen het “1 + 3 + 6” concept zoals geintroduceerd door China in 2014.
Dit concept is gebaseerd op (“1”) het samenwerkingsplan tussen China en Latijns Amerikaanse en Caribische landen waarin specifieke samenwerkingsprojecten zijn geidentificeerd; (“3”) de drie drijvende krachten voor samenwerking, namelijk handel, investeringen en financiën en (“6”) zijnde de zes prioriteitsgebieden voor samenwerking, namelijk energie en natuurlijke hulpbronnen; infrastructuur constructie; landbouw; “manufacturing”; wetenschappelijke en technologische innovatie en informatietechnologie.

De vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken van het CELAC en China Forum werd voorafgegaan door technische vergaderingen van CELAC Nationale Coördinatoren, ter voorbereiding van de einddocumenten van de vergadering.

Slotdocumenten

De vergadering werd afgesloten met de aanname van De Verklaring van Santiago, het Gezamenlijk Actieplan voor Samenwerking voor de periode 2019-2021 en een Speciale Verklaring inzake de OBOR.

Suriname

In haar toespraak verwelkomde Minister Pollack Beighle het OBOR initiatief en gaf daarbij aan, dat samenwerking onder dit initiatief goed aansluit bij het Nationaal Ontwikkelingsplan van ons land.

Minister Pollack – Beighle benadrukte dat China al meer dan 40 jaar een instrumentele partner in het Surinaams ontwikkelingsproces en bevestigde de committering van ons land aan de “One China policy”. Binnen deze relatie bestaat reeds een goede basis voor de verdere verbreding van deze samenwerking.
Als snelgroeiend ontwikkelingsland zal China een belangrijke rol blijven spelen in het kader van duurzame ontwikkeling in de wereld en Suriname wenst deze samenwerking in goed partnerschap met China voort te zetten.

CARICOM

Minister Pollack – Beighle participeerde in de marge van de CELAC-China vergadering, tevens in een bijeenkomst van Ministers van Buitenlandse Zaken van CARICOM landen die bilaterale relaties onderhouden met China. Tijdens deze bijeenkomst werd besproken op welke wijze binnen het CELAC-China raamwerk aan de bijzondere uitdagingen en kwetsbaarheden van het Caribisch Gebied tegemoet kan worden gekomen. Afgesproken werd dat China specifieke aandacht zal besteden aan onder meer milieu kwesties en “disaster risk management”.
Ook zal ernaartoe gewerkt worden om de toegang van CARICOM landen tot “grants” en concessionele leningen te vergemakkelijken.

Door Suriname werd het voorstel van gedaan voor het institutionaliseren van het politiek contact tussen China en CARICOM. Dit voorstel is door China overgenomen. In dit kader zullen CARICOM landen en China thans jaarlijks bijeen te komen in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Bilateraal

In de marge van de vergadering had Minister Pollack – Beighle een bilateraal onderhoud met haar ambtgenoten van Barbados, Nicaragua,Venezuela en Paraguay om te praten over verdere follow-up van gemaakte afspraken.

NIEUWSBERICHTEN