vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Toeristenkaart

In het kader van de versoepeling van het huidig visumbeleid en ter bevordering van het toerisme heeft de regering van de Republiek Suriname besloten, conform de beleidsactiviteiten zoals opgenomen in het Jaarplan 2012, het reisverkeer naar Suriname verder te faciliteren via de introductie van de "Toeristenkaart". Deze toeristenkaart wordt naast de verschillende typen visa afgegeven aan de visumplichtige vreemdelingen die voor toeristische doeleinden willen afreizen naar Suriname.

Van de toeristenkaart mogen gebruik maken de vreemdelingen van Surinaamse origine en de vreemdelingen die de nationaliteit bezitten van Nederland, Frankrijk, Canada, Verenigde Staten van Amerika, Bolivia, Chili, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela. De Toeristkaart kan verkregen worden na overlegging van een geldig paspoort en een retour ticket . Frans- Guyanezen mogen niet op een toeristenkaart via Suriname doorreizen naar andere bestemmingen.

Voor de landen die niet visumplichtig zijn, geldt de toeristenkaart niet. De toeristenkaart wordt per 25 november 2011 geintroduceerd.

De toeristenkaart kan gekocht worden:
 1. bij alle vertegenwoordiging van de Republiek Suriname in het buitenland;
 2. op Schiphol bij de speciaal daarvoor bestemde balies gedurende inchecktijden van de SLM en KLM naar Suriname.
 3. op Johan Adolf Pengel Luchthaven in Suriname( in uitzonderlijke gevallen).

De Toeristenkaart (eenmalig gebruik/Single entry) wordt uitgegeven voor ten hoogste negentig(90) dagen.

Indien de reiziger in aanmerking wenst te komen voor meerdere binnenkomsten moeten zij een multiple entry visum aanvragen conform de thans geldende procedures m.n. een volledig ingevuld visumformulier met bijbehorende stukken. Voor deze personen zal het normaal visum met de bijbehorende tarieven gehanteerd blijven.

Deze speciale voorziening is niet van toepassing op hen die voor Zaken wensen af te reizen. De vreemdelingen die niet van Surinaamse Origine zijn en langer dan 90 dagen wensen te verblijven in Suriname moeten de daarvoor bestemde regelingen in acht nemen. De procedures bij de MKV- aanvragen blijven onverkort van kracht.Wat betekent de introductie van een Toeristenkaart?
Met de Toeristenkaart wordt beoogd het reisverkeer naar Suriname voor bepaalde categorieën vreemdelingen te versoepelen.


Wat zijn de voordelen?
1. Wachttijden voor het verkrijgen van het visum behoort tot het verleden.
2. Geen omslachtige procedures voor het invullen van het visum aanvraagformulier.
3. Goedkoper dan een visum.


Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum?
De toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De toeristenkaart wordt niet gehecht in het paspoort. Voor een toeristenkaart hoeft u geen visumformulier en pasfoto in te dienen (zie wel enkele voorwaarden hieronder genoemd). Indien, de toerist het grondgebied van Suriname is binnengekomen en over de grens gaat, zal betrokkene opnieuw een toeristkaart moeten kopen om het grondgebied van Suriname wederom te betreden.


Is met de introductie v/d toeristenkaart het visum afgeschaft?
Nee, de visumplicht is niet afgeschaft. De toegang is slechts versoepeld voor daarvoor in aanmerking komende personen zoals hieronder aangegeven.


Kan ik het visum voor drie ( 3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?
Ja, u kunt nogsteeds een visum voor 3 jaren of een zakenvisum aanvragen. Dat moet geschieden conform de geldende regels en procedures van de Visum-Instruktie.
Alle andere visumsoorten blijven dus onverkort gehandhaafd.
Let wel: de visumaanvraag procedure is tevens onveranderd.


Wie komt in aanmerking voor een toeristenkaart?

 A. De vreemdelingen van Surinaamse origine**  en
 B. De bezitters van de nationaliteit van de navolgende landen:      

 1. Nederland
 2. Frankrijk
 3. Canada
 4. Verenigde Staten van Amerika
 5. Bolivia
 6. Chili
 7. Paraguay
 8. Peru
 9. Uruguay
 10. Venezuela
 11. België
 12. Duitsland
 13. Cuba
 14. Denemarken
 15. Estland
 16. Finland
 17. Griekenland
 18. Hongarije
 19. Italië
 20. Letland
 21. Liechtenstein
 22. Litouwen
 23. Luxemburg
 24. Malta
 25. Noorwegen
 26. Oostenrijk
 27. Panama
 28. Portugal
 29. Singapore
 30. Slovenië
 31. Spanje
 32. Slowakije
 33. Tsjechië
 34. Ijsland
 35.  Zweden
 36. Zwitserland
 37. Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

  ** Definitie van Surinaamse Origine zoals aangegeven door het Ministerie van Justitie en Politie  in S.B. 2008 no.93

 Let wel:
 Personen (van niet-Surinaamse origine) met een paspoort van een ander land dan hierboven genoemd, met Ned. verblijfsvergunning of langdurig woonachtig in Nederland komen niet in aanmerking voor de toeristenkaart.
 Deze personen mogen conform de huidige visumprocedure een visum aanvragen.


Hoe kan ik een toeristenkaart kopen?

Om een toeristenkaart te kunnen kopen dient u te kunnen overleggen:

 •  Een geldig paspoort (tenminste nog 6 maanden geldig bij aankomst);
 •  Een retour ticket***.

Indien nodig, extra documenten b.v. in geval van:
 a. Te bewijzen Surinaamse origine;
 b. Gezag over minderjarige kinderen (conform geldende voorwaarden gesteld bij de visumaanvraag voor minderjarigen).

***Dit geldt niet voor reizigers die over land of met de boot reizen naar Suriname.


Waar kan de toeristenkaart gekocht worden?

 • Bij de vertegenwoordigingen van de Republiek Suriname in het buitenland (alle Ambassades en Consulaten van de Republiek Suriname in andere landen).
 • Op Schiphol bij speciaal daarvoor bestemde balies (gedurende de inchecktijd van de SLM en KLM naar Suriname)
 • Op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname bij aankomst.

Wat kost de toeristenkaart?
Een toeristenkaart kost 30 euro of 35 US.


Kan iemand anders een toeristenkaart voor mij kopen?

Ja, dat is mogelijk indien de persoon overlegt:
 - Uw geldig paspoort
 - een retourticket op uw naam
 - evt. andere benodigde documenten (zie boven)


Hoe lang is de toeristenkaart geldig en kan ik het vaker gebruiken?

De toeristenkaart is geldig tot 90 dagen na binnenkomst en kan eenmalig gebruikt worden. Het is dus niet bestemd voor meerdere reizen.
Voor een volgende (terug)reis naar Suriname dient men wederom een toeristenkaart te kopen. Vereisten zoals eerder genoemd gelden ook dan weer.


Hoe lang mag ik in Suriname verblijven op een toeristenkaart?

Vreemdelingen mogen maximaal negentig (90) dagen in Suriname verblijven. Bij binnenkomst krijgen zij van de Immigratiedienst een kortverblijf stempel van 30 dagen in het paspoort en op de toeristenkaart. Voor het verkrijgen van de resterende 60 dagen kan de toerist zich aanmelden bij de Vreemdelingendienst.
Personen van bewezen Surinaamse origine krijgen bij binnenkomst een verblijf van 6 maanden afgestempeld.
(Personen van niet-Surinaamse origine die langer dan 90 dagen willen verblijven dienen vooraf een MKV- aanvraag ingediend te hebben. De overige procedures bij MKV- aanvragen blijven onverkort van kracht).


Kan ik twee (2) toeristenkaarten kopen i.v.m. een tweede reis binnen korte tijd?
Nee, het is niet mogelijk om per persoon/paspoort meer dan 1 (een) toeristenkaart te kopen.


Moet voor kinderen die in het paspoort van de ouder(s) staan bijgeschreven ook een toeristenkaart gekocht worden?
Ja, voor elk kind dat meereist in het paspoort van de ouder dient een ook een toeristenkaart gekocht te worden. Zo ook dienen alle retour tickets en extra documenten inzake gezag over de minderjarige(n) overlegd te worden.

Opmerkingen:

 • U ontvangt geen kwitantie voor uw aangekochte toeristenkaart. Uw toeristenkaart is tevens uw betalingsbewijs.
 • Bij verlies van toeristenkaart voordat deze gebruikt is, zal een nieuwe kaart gekocht dienen te worden. (Zie vereisten).

Welke vreemdelingen behoren tot "de categorie Vreemdelingen van Surinaamse Origine"? 
Volgens de "Beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 2 juli 2008 no. 4723/08 (S.B. 2008 no.93),houdende vaststelling van richtlijnen met betrekking tot de toelating en het verblijf van vreemdelingen van Surinaamse Origine (Richtlijnen toelating en verblijf vreemdelingen van Surinaamse Origine):

 •  a. Personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben;
 •  b. Personen die vallen onder artikelen 2, 3, en 4 van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap (G.B. 1975 no.1971, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
 •  c. Personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders waarvan een of beide in Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder(s) die personen in familierechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
 •  d. De echtgenot(e)en de minderjarige kinderen die feitelijke tot het gezin behoren van de onder a, b en c van deze paragraaf genoemde vreemdelingen.