vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Afdeling Europa

1.    ALGEMEEN
De afdeling Europa is een van de vier geo-politieke afdelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op deze afdeling wordt voornamelijk het buitenlands beleid met betrekking tot Europa uitgezet.
Het werelddeel Europa is het op een na kleinste werelddeel. De Europese bevolking bestaat uit  ongeveer 730 miljoen mensen. Europa is rijk aan ijzererts, petroleum, natuurgas, koper, tin, bauxiet en kolen.

2.    DIPLOMATIEKE MISSIES
De onder de afdeling resorterende diplomatieke missies zijn:

 • Ambassade Frankrijk / C.G. Cayenne
 • Ambassade Den Haag
 • Ambassade Brussel
 • C.G. Amsterdam
 • C.G. Curacao

De relatie met het Consulaat in Cayenne is zeer intensief. Er komen met de regelmaat van de klok Franse missies naar Suriname met als doel investeringen te plegen. Deze missies worden samen met het Onderdirectoraat Industrie van het Ministerie van Handel en Industrie en het bedrijfsleven aangepakt. C.G. Edgar Dikan is erg actief en tracht Suriname maximale bekendheid te geven.

De relatie met Ambassade Brussel is  van dien aard dat zij veelal als schakel Ambassade in Europa fungeert.
In 2011 is er een Ambassade voor Suriname gevestigd te Parijs als gevolg van het gewijzigd buitenlands beleid van het Ministerie.

De diplomatieke missies h.t.s. die in het werkgebied van de afdeling vallen zijn:

 • Ambassade van de Republiek Frankrijk
 • Ambassade van het Koninkrijk van Nederland
 • Consulaten van :

-    Duitsland
-    Italie Groot Brittannie en Noord-Ierland
-    Zweden
-    Noorwegen
-    Denemarken
-    Oostenrijk
-    Spanje
-    Belgie

3.    LOKATIE
De afdeling Europa is ondergebracht op het Hoofdkantoor van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Henck Arronstraat # 8. Telefoon# 477695(rechtsstreeks), 477030 / 4777477
tst. 3022 en 3023.

4    BEMENSING
De afdeling bestaat uit  7 personen.

 • 1 afdelingshoofd
 • 1 beleids adviseur
 • 4 desk-officers
 • 1 secretaresse

5.    SUMMIERE TAAKSTELLING

 • Vorm en inhoud geven aan het beleid m.b.t. Europa  als wezenlijke bijdrage aan het buitenlands beleid van Suriname.
 • Het zorgdragen voor de operationalisering van zowel het bi-lateraal alsmede het multi-lateraal beleid m.b.t. Europa
 • Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van vigerende en potentiele bilaterale relaties tussen Suriname en landen van Europa
 • Het onderhouden van functionele contacten met daarvoor in aanmerking komende Ministeries, instituten en diplomatieke missies.
 • Het informeren, adviseren en rapporteren aan de departementsleiding.

6.    KORTE GEO-POLITIEKE ANALYTISCHE BESCHOUWING ALGEMEEN
De afdeling Europa geeft uitvoering aan het uitgezette buitenlands beleid van de Regering, voorzover betreffende de regio Europa. Het gaat hier om alle landen van de Europese Unie en hun overzeese gebiedsdelen, alsmede andere westerse Europese landen, de Oostblok landen en de voormalige Sovjet Republieken.

Het is voor de afdeling belangrijk in het oog te houden;

 • het beleid van Europa op het gebied van ontwikkelingssamenwerking met minder sterke economische mogendheden
 • het beleid van Europa v.w.b. de internationale handel, specifiek gericht op de gevolgen hiervan voor minder ontwikkelde landen en de diverse handelsblokken binnen Europa
 • het beleid van Europa v.w.b. milieu aangelegenheden

Bilateraal
Het bilaterale beleid is een belangrijk aspect in de relatie met Europa. In deze relatie zijn de begrippen wederzijds voordeel, respect en vertrouwen de leidraad.
De bilaterale werkrelatie wordt speciaal toebedeeld aan kleine staten in economische transitie.

Multilateraal
In het buitenlands beleid van Suriname m.b.t. Europa is het ook van belang te letten op het groter groepsbelang van de minder ontwikkelde  landen.
De belangrijkste multi-laterale relatie die met Europa onderhouden wordt is die met de Europese Unie (EU-ACP).
Ook de CARIFORUM relatie is in dit opzicht van groot belang.
Belangrijk is het tot stand brengen van een eigen ontwikkelingsvisie  m.b.t. het multi-lateraal gebeuren. Vrijhandel, partnerschap, de rol van de private sector en het vernieuwde economisch bestel zijn aspecten die van belang zijn voor een richtige uitvoering van het buitenlands beleid.

7.    DE BILATERALE RELATIES
Het onderhouden van bilaterale relaties met Europese landen is zoals reeds eerder is aangegeven een belangrijk onderdeel in de relatie met Europa.
De bilaterale relaties van Suriname met de volgende landen van Europa zijn qua inhoud en intensiteit vrij redelijk ontwikkeld:
Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk van Groot Brittanië en Noord Ierland, Duitsland, Spanje, Belgie, Italie en Griekenland.

Frankrijk
De relatie tussen Frankrijk en Suriname heeft zich in de afgelopen tijd heel erg sterk ontwikkeld en is voor wat Europa betreft de best ontwikkelde bilaterale relatie.
Regelmatig worden er diverse Franse missies uit de private sector van Frankrijk en Frans-Guyana naar  Suriname gezonden voor het aangaan van diverse samenwerkingsafspraken, waaraan er wel degelijk follow-up  wordt gegeven.

Met Frankrijk zijn er plannen die een intensieve uitwisseling en samenwerking inhouden waarbij de ontwikkeling  van de beide oevers van de Marowijne rivier  prioriteit geniet. Deze samenwerking wordt via de River Council meetings  tussen Suriname en Frans Guyana aangepakt. Bij de identificatie van samenwerkingsgebieden is er namelijk een enorme potentie voor agrarische export naar Frans Guyana en de  overzeese gebieden van Frankrijk geconstateerd.
Met de vestiging van de Ambassade van Suriname te Parijs,Frankrijk in de eerste helft van 2011, onder leiding van Dhr. Harvey Naarendorp, zal een belangrijke rol vervult worden in de intensivering van bilaterale samenwerking.
Frankrijk wordt vanwege het gewijzigd buitenlands beleid de belangrijke politieke partner voor Europa.

Nederland.
De bilaterale relatie met Nederland is gestoeld op historie. Er zijn gemeenschappelijke kenmerken n.l. de taal, de wetgeving en de Surinamers woonachtig in Nederland die ertoe bijdragen dat de verbondenheid is blijven bestaan met Nederland. 

8.         MULTI-LATERAAL
De relatie met de Europese Unie speelt zich verder af in ACP-EU verband. Deze is gestoeld op de Cotonou overeenkomst en de Economische Partnetschaps Overeenkomsten(EPA). De importantie voor Suriname vindt zijn grondslag in het feit dat producten zoals rijst, bananen, garnalen en vis de Europese markt op grond van preferenties worden afgezet.
Vermeldenswaard is dat Suriname in redelijke mate gebruik heeft gemaakt van de financieringsmogelijkheden die de EU biedt. Met name op het gebied van de infrastructuur is in financieel en technisch opzicht op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor projectfinanciering.
De Europese Unie telt 27 leden. Sommige landen hebben het "associated membership" ontvangen, andere aanvragen zijn nog in behandeling.