Overheid


MINISTER LATOUR: WERE ON THE GO

11-01-2013

Het gaat steeds beter met de defensieorganisatie. De huidige regering heeft een transformatieproces ingezet om ervoor te zorgen dat de krijgsmacht wordt gemoderniseerd. Dit zei minister LamuréLatour van Defensie tijdens zijn oudjaars toespraak in de MemreBoekoeKazerne.

De motor van de defensieorganisatie begint na de lange periode van stilstand in de afgelopen jaren, langzaam maar zeker te draaien sprak hij zijn gehoor toe. Een kleine evaluatie leert ons dat het steeds beter gaat met onze organisatie, onder andere met de manier van zaken doen met elkaar. De defensieorganisatie gaat gestadig door met de transformatie die de regering heeft ingezet, om er voor zorg te dragen dat de Krijgsmacht wordt gemoderniseerd. In dit kader noemde hij het bezoek aan zijn Braziliaanse collega Amorim in januari 2012 en het tegenbezoek van hem aan defensie Suriname, alsook aan de President van de Republiek Suriname. Deze bezoeken hebben reeds vruchten afgeworpen. Naast de inwerkingtreding van de Bilaterale samenwerkingsovereenkomst tussen de beide defensieorganisaties, zijn er structurele opleidingsmogelijkheden voor militair personeel, waarbij er sprake is van algemene militaire trainingen, jungle operations, humanitarian assistance, peacekeeping operations. Daarnaast zijn er nieuwe aspecten zoals het servicebeurten voor militaire voertuigen terwijl ook de mogelijkheid is geschapen om voertuigen aan te schaffen in dat land. Ook mogelijkheid bekeken dat Braziliaanse experts samen met Surinaamse deskundigen werken aan de vliegvelden in het binnenland, alsook het bouwen van hangars en het plaatsen van opslagtanks in verschillende gebieden in het binnenland, om zodoende de bereikbaarheid en de ontwikkeling van onze achtertuin te verbeteren en op gang te brengen.

Aanschaffingen

De genoemde aanschaffingen zullen uiteraard bijdragen tot een veel betere mobiliteit van ons leger. Hierdoor zal de defensieorganisatie een steeds betere en grotere bijdrage kunnen leveren, ten einde zorg te dragen voor het handhaven en vergroten van het veiligheidsgevoel van alle inwoners van Suriname. "Een gevoel dat een voorwaarde is voor stabiliteit en ontwikkeling" benadrukt minister Latour.De mobiliteit zal eveneens vergroot worden door de veel besproken Chetac helikopters,waarvan de komst, als de tekenen niet bedriegen, dit jaar een feit zal zijn. Op 26 december 2012 zijn een tiental jongemannen vertrokken naar India, om tot mechanics te worden opgeleid of te worden bijgeschoold.

Samenwerkingsrelaties

Naast Brazilië en India blijft defensie de goede samenwerkingsverbanden die zij heeft met onder andere de Verenigde Staten van Amerika (VS), China en Frans Guyana, behouden en versterken. De VS heeft bijvoorbeeld diverse specialistische opleidingen aangeboden voor militairen van de landmacht en de luchtmacht, terwijl ook diverse trainingen en werkbezoeken over en weer, in het kader van het statepartnershipprogramma met South Dakota op het programma staan. Voor dit jaar de mogelijkheid geboden aan 1 persoon om een officiersopleiding van 5 jaar te volgen. Ook met de Volksrepubliek China lopen de afspraken goed. In dat land studeert momenteel 1 persoon aan de 5 jarige militaire academie, terwijl een andere militair bezig is met een training van vier maanden in zelfverdedigingstechnieken. Met het buurland Frans Guyana worden de gezamenlijke patrouilles, oefeningen en trainingen met de Fransen op reguliere bases voortgezet. Daarnaast zijn wij bereid om samenwerkingsverbanden aan te gaan met defensieorganisaties van andere bevriende naties op basis van gelijkheid en wederzijds respect.

In zijn oudejaarstoespraak van 2011 had minister Latour beloofd dat de zeer slechte behuizing op de verschillende detachementen maar ook in stad aangepakt zouden worden. Deze beloften zijn geen loze kreten gebleken. Enkele van de verrichtte en te verrichten werkzaamheden waar gebouwen, kampen, omrasteringen en o.a. munitiedepots zijn aangepakt:

 1. MP gebouw
 2. CK
 3. Gebouwen in de MBK
 4. Kamp Mosanto
 5. Legeringsgebouw en opslagruimte in Apoera
 6. ManschappengebouwteAfobaka
 7. Marine gebouw in Nickerie
 8. Gebouwen in Moengo en in Albina en uiteraard komen ook de Ayoko kazerne en andere detachementen aan de beurt. In hetafgelopen jaar is er wederom invulling gegeven aan de bijzondere taken waaronder:
 9. het verlenen van assistentie aan het Ministerie van Justitie en Politie mbt de u welbekende gezamenlijke patrouilles van politie en militairen voor de handhaving van de inwendige veiligheid en de openbare orde;
 10. de samenwerking van vooral het Militair Hospitaal met het Ministerie van Volksgezondheid. Er liggen in dit verband grote plannen klaar die samen zullen worden uitgewerkt en uitgevoerd;
 11. het verlenen van hulp en bijstand door het NCCR bij verschillende ongeregeldheden en bij productieve en dienstverlenende activiteiten en
 12. het, vooralsnog wel op kleine schaal, toezicht houden op de bescherming van alle activiteiten in de territoriale wateren.

Deze bijzondere taken moesten niet zo lang terug worden verricht, zonder dat betrokkenen in aanmerking kwamen voor een redelijke vergoeding en militairen qua financiële waardering ver achter liepen op de ambtenaren met wie zij de operaties uitvoerden. Vanaf eind november 2012 is daar verandering in gekomen. " U hebt een aanmerkelijke verbetering gezien op uw salarisstrook en merkt u die verbetering ook live in uw zak. Voorwaar een terechte waardering voor het vele en risicovol werk dat u tij en ontij, soms onder verschrikkelijke omstandigheden, moet verzetten, ter garantie van de veiligheid van land en volk" hield minister Latour zijn gehoor voor.

NIEUWSBERICHTEN