Overheid


Ministerie van NH houdt EITI-symposium

02-05-2016

Ministerie van NH houdt EITI-symposium

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft op 29 april een Extractive Industries Transparency Initiative ( EITI) symposium gehouden in verband met de aanvraag van de kandidaat-status van ons land bij deze standaardenorganisatie. Het doel van deze activiteit was om zoveel mogelijk actoren direct en indirect betrokken in de  mijnbouw- en petroleumsector in Suriname te informeren over het nut en het belang van de EITI, het proces van de kandidaatstelling en de implementatie van de EITI- standaarden.

Volgens de minister van NH, Regilio Dodson, staat Suriname op een kruispunt in de mijnbouwsector en is de regering zich ervan bewust dat de natuurlijke rijkdommen eerlijk ingezet moeten worden voor de ontwikkeling van ons land. Ook gaf de bewindsman aan, dat hij een belangrijke taak te vervullen heeft, als het gaat om de natuurlijke hulpbronnen van Suriname. ‘Het Ministerie van NH heeft een missie te volvoeren en ik heb mij eraan toegewijd om erop toe te zien dat onze natuurlijke hulpbronnen daadwerkelijk worden ingezet voor de ontwikkeling van Suriname; immers wij zijn een natie die sterk afhankelijk is van de mijnbouwsector’,benadrukte  Dodson.

 

Transparatie en “Public Statement”

De NH-topman gaf tijdens zijn toespraak te kennen dat de tijd rijp genoeg is voor Suriname om gericht te werken aan transparantie en coördinatie van het mijnbouw en financieel beleid. De invoering van de EITI-standaarden vereist dat alle transacties, die verricht worden in de sector zo transparant mogelijk moeten zijn en in de publiciteit gebracht moeten worden. ‘De naleving van de EITI-standaarden zal met zich meebrengen dat er openheid onstaat aan zowel de zijde van de overheid als bij het bedrijfsleven’,bracht Dodson onder de aandacht.

 

In landen die zich aan de EITI-standaarden hebben gecommitteerd, wordt middels publicaties weergegeven wat bedrijven betalen aan de overheid (in de vorm van onder andere belastingen en royalties) en wat de overheid ontvangt van deze bedrijven. Naast de ontvangsten en uitgaven, wordt in de rapporten ook informatie opgenomen over licenties en contracten, overheidsaandelen, productiestatistieken, besteding van inkomsten en investeringen. De NH-minster maakte eveneens van de gelegenheid gebruik om publiekelijkbekend te maken (‘public statement’)dat Suriname voornemens is zich te   committeren   aan de EITI-standaarden. 

 

Multi-stakeholders Group

In het kader van de aanvraag voor EITI kandidaat-status van Suriname heeft het ministerie een traject uitgezet. Dit traject zal er toe moeten leiden dat er een Multi-stakeholders Group (MSG) tot stand komt. De installatie van deze onafhankelijke commissie (de zogeheten Multi-Stakeholders Group) waarin de overheid, de private sector en maatschappelijk organisaties vertegenwoordigd dienen te zijn, is één van de belangrijkste vereisten voor het verkijgen van de EITI kandidaat-status.

 

‘Het voorstel is om de MSG uit negen personen te laten bestaan namelijk:  drie vertegenwoordigers van de overheid, drie vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties en drie vertegenwoordigers van het bedrijfsleven’, legde de NH-directeur, Dave Abeleven uit. Van de MSG wordt onder andere verwacht dat er een werkplan gepresenteerd wordt hoe de standaarden geïmplementeerd zullen worden.

 

Het ministerie zal op17 juni 2016 de eerste MSG-Workshop organiseren. Tijdens deze bijeenkomst zullen de voorstellen over de Term of Reference van de MSG, de Memorandum Of Understanding tussen stakeholders en de Staaten de vertegenwoordiging van elke key stakeholder (overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) in de MSG alsmedede processen daartoe besproken worden. De tweede geplande MSG-Workshop is op 5 augustus en zal moeten resulteren in hetfinaliseren van de Term of Reference, de Memorandum Of Understanding en de contouren van de MSG. Ook is voorgenomen om  op 7 oktober 2016 een Nationale EITI-conferentie te organiserenmet als doel het installeren van de MSG en het officieel bekendmaken, dat de kandidaataanvraag van Suriname zal worden ingediend bij de EITI-Board. 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN