Overheid


MINOV Onderneemt Stappen voor Oprichting Suriname National Training Authority

21-02-2014

 


In augustus 2013 heeft de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Ir. Ashwin Adhin, na bestudering van diverse documenten over het moderne beroepsonderwijs met name het beroepsonderwijs Technical Vocational Education and Training, TVET, besloten deze ook in Suriname toe te passen. Deze methode wordt al jaren toegepast in het Caribisch gebied. Samen met het gehele bedrijfsleven, de vakbeweging en de zes vakministeries, waaronder ook het ministerie van Handel en Industrie, heeft de Minister Adhin op 1 november 2013 opgericht de " Werkgroep Suriname National Training Authority , SNTA ". Deze Werkgroep kreeg de opdracht mee geheel volgens het concept vastgelegd in een strategie ontwikkeld door de Caricom een " National Training Authority " op te richten.

Het nieuwe beroepsonderwijs, TVET, moet duidelijk "outcome based" zijn, dit houdt in dat het afgestemd moet zijn op de vraag van het bedrijfsleven en de overheid. Men spreekt in dit geval van " demand driven " TVET. De standaarden voor deze methodiek wordt voor iedere sector bepaald door de werkgevers in de betreffende sector en is dynamisch. Dit betekent dat deze standaarden periodiek, jaarlijks of halfjaarlijks worden bijgesteld. Bovendien worden de standaarden "gebenchmarkt vergeleken" aan internationale geldende standaarden ook de curricula van de scholen en trainingsinstituten, die deze TVET verzorgen zullen dynamisch moeten zijn en derhalve zodra dat gewenst is moeten worden aangepast. De SNTA zal dan in staat zijn certificaten te verstrekken of te laten verstrekken door de scholen en trainingsinstituten die nationaal, regionaal en internationale erkenning genieten. Deze zijn de zogenoemde Caribbean Vocational Qualifications, CVQ. Deze kunnen alleen verstrekt worden als de kwaliteit van de SNTA en de scholen en trainingsinstituten gewaarborgd is. De SNTA kan na haar oprichting, indien zij voldoet aan de normen en eisen van de Caribbean Association of National Training Authorities, CANTA, niet allleen worden toegelaten als lid wat automatisch geschiedt omdat Suriname lid is van de CARICOM, maar ook de bevoegdheid krijgen om aan personen die aan de eisen voldoen CVQ certificaten uit te reiken. De houder van CVQ certificaten kunnen volgens de regels van de Caricom Single Market and Economy, CSME, aan een arbeidsplaats bemachtigen, die ter beschikking is binnen de CSME. Men noemt derhalve de CVQ's bewijzen van portable skills. 

De heer Robert Gregory van ACCC is bij de Werkgroep SNTA op bezoek geweest. Zijn bezoek had tot doel te werken aan capaciteitsverstrekking van de Werkgroep SNTA om zaken rakende de oprichting een trainingsautoriteit volgens het model en de spelregels van de CANTA door te nemen en het doel en de implicaties van het een en ander voor te leggen. In het bijzonder de benodigde know-how naar de oprichting toe en benodigd voor de instandhouding tijdens twee dagen durende workshops met de leden van de werkgroep en anderen besproken.

Robert Gregory, komt zelf uit de hoek van de werkgevers en heeft van 1992- 2007 gewerkt aan het opzetten van de huidige NTA van Jamaica en aan de uitbouw daarvan. Hij is er van overtuigd, dat slechts een zeer goed opgeleide en getrainde en bovendien gedisciplineerde workforce kan leiden tot duurzame economische groei en sociale zekerheid voor alle burgers. Hij heeft in het bijzonder het pad, dat het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling met de Islamic Development Bank heeft uitgezet voor de financiering van de SNTA en de praktijkcentra als heel positieve bouwstenen van het gehele nieuwe TVET systeem genoemd en elementen, die het functioneren van dit trainingssysteem dichter bij de realiteit brengen.

Dhr. Gregory heeft voor de Werkgroep beklemtoond, dat het van het grootste belang is dat alle stakeholders in de gemeenschap, met name ook de ouders en de jongeren en ouderen, die opgeleid en getraind wensen te worden voldoende geïnformeerd worden over de bestaande plannen en de uitvoering daarvan en wat uiteindelijk de consequenties zullen zijn. De Werkgroep zelf heeft met het voorgaande als doel nu al een communicatieplan in place, waarvan de uitvoering op niet al te lange termijn ter hand zal worden genomen. Het Minov zal via zijn voorlichtingsarm de nodige ondersteuning aan de werkgroep, zodat via de diverse media maar ook via speciale groepen aan alle stakeholders adequate informatie wordt verstrekt.

NIEUWSBERICHTEN