vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Wederom bestuursverkiezingen voor Waterschappen in Nickerie

14-02-2013

Sedert september 2006 zijn er geen bestuursverkiezingen gehouden voor waterschappen in Nickerie. De meeste waterschappen vinden wij in dit  district, dertien in totaal. Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied. Conform de gewijzigde Waterschapswet van 24 maart 2005, moeten er om de 3 jaren verkiezingen komen.
De commissie Waterschappen van de overheid, is in Nickerie drukdoende de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen voor de geplande bestuursverkiezingen tussen 16 en 20 maart a.s. Het gaat om de waterschappen Sawmillkreekpolder, Hamptoncourtpolder, Henarpolder, Corantijnpolder, Van Drimmelenpolder en Europolder-Noord. Deze verkiezingen kunnen gezien worden als herverkiezingen daar deze waterschappen  al over een bestuur beschikken. In een latere fase worden er dan verkiezingen gehouden voor nieuw in te stellen waterschapsbesturen voor de Waterschappen die nog geen bestuur hadden, in Nickerie. (Clarapolder, Uitbreiding Henar 1 & 2, Europolder Zuid, Paradise en Longmay, Nanni- en Brutopolder en waterschap Wasima). Het is van belang dat een waterschapsbestuur goed functioneert alsook gewaardeerd wordt.  De taken van een waterschap zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer.
Keur
Binnen de mate van orde handhaving door een waterschap in een gebiedsdeel, is het hebben van een Keur enorm belangrijk. Een Keur is een verordening, waarin onder andere regels zijn opgenomen ter bescherming van de dijken, de wegen en de wateren. Mensen die bijvoorbeeld aan een dijk wonen, hoeven over het algemeen de dijk niet te onderhouden, maar ze mogen de dijk (ongewild) geen schade toebrengen. Ook moeten ze de onderhoudsplichtige (meestal het waterschap) mogelijk maken het onderhoud uit te voeren. De Keur geeft daarom aan wat wel en niet mag. Ook als men water wilt lozen, aanvoeren, afvoeren of onttrekken, is het in sommige gevallen verplicht dit te melden of hiervoor een vergunning aan te vragen bij het waterschap. De Keur is hierbij te vergelijken met een ordereglement dat een waterschapsbestuur hanteert.  De commissie waterschappen is van mening dat met  awareness voor belanghebbenden, waterschappen  een meerwaarde verkrijgen binnen elk gebiedsdeel.
In de onderliggende tabel een overzicht van de in Suriname voorkomende waterschappen:
No. Waterschap District
1 Reeberg Wanica
2 Sawmillkreek-polder Nickerie
3 Corantijn-polder Nickerie
4 Europolder-noord Nickerie
5 Henar-polder Nickerie
6 Hamptoncourt- polder Nickerie
7 Van Drimmelen-polder Nickerie
8 Clarapolder Nickerie
9 Wasima Nickerie
10 Nanni en Bruto polder Nickerie
11 Paradise en Longmay Nickerie
12 Europolder-zuid Nickerie
13 Groothenar 1 en 2 Nickerie
14 Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn project (O.W.M.C.P.) Nickerie

 

NIEUWSBERICHTEN