Overheid


Geschil tussen de Vereniging van Medici in Suriname en het Staatsziekenfonds opgelost

26-10-2017

De voorzitters van de VMS en NZR hebben hun bezorgdheid geuit over de onderfinanciering van de zorg in Suriname. De ziekenhuis directeuren hebben wederom aandacht gevraagd voor de huidige financiële situatie met name grote achterstanden bij kritische leveranciers van goederen en diensten. Alle partijen waren het met elkaar eens dat gezamenlijk naar een structurele oplossingen gewerkt moet worden en dat het patiëntenbelang voorop gesteld moet worden. Verder vragen alle dienstverleners, dat gezondheidszorg hoog op de prioriteiten lijst wordt geplaatst door de regering zodat essentiële financiële middelen vrijgemaakt worden om de financiële tekorten te dekken.

De directeur van het SZF heeft in de meeting aangegeven dat een dreiging met stopzetten van medische zorg voor SZF verzekerden ver overtrokken was in relatie tot het openstaand bedrag dat aan artsen betaald moet worden. Het probleem dat ontstaan was ten aanzien van achterstallige betalingen is diepgaand besproken en is afgesproken dat een structurele oplossing zal worden gezocht waarmee de achterstanden weggewerkt zullen worden.

De minister van Volksgezondheid heeft de partijen aangehoord en hun nadere informatie verstrekt over de projecten die op kort en middellang termijn uitgevoerd zullen worden welke onderdeel zijn van de structurele maatregelen om te komen tot herstructurering binnen gezondheidszorg. Hieronder vallen onder andere de op handen zijnde fiscale studie, financiële maatregelen voor het verlichten van de schulden- en rentenlasten, automatisering binnen de zorg en het opzetten van gemeenschappelijke diensten centra voor het bevorderen van de (kosten)efficiëntie. Met name voor de ziekenhuizen verdient het verlichten van de financiële schuldenlast zeer hoge prioriteit en wordt de inzet en committering van de regering verwacht.

Met dit succesvol overleg is er voor gezorgd, dat de gezondheidszorg niet in gevaar komt en dat de dienstverlening normaal voortgang kan vinden. Tot slot is afgesproken dat deze week een overleg zal plaatsvinden met de waarnemend president zodat de NZR en VMS ook op dit niveau zaken kunnen brengen naar een hogere politieke agenda op weg naar een structurele oplossing.

NIEUWSBERICHTEN