vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Samenvatting van de Milieu en Sociale Effecten Analyse (MSEA) van de Componenten 1(iv) en 3 (iii) van het Health Services Support Project (SU-L1054)

 

Achtergrond

 

Het Ministerie van Volksgezondheid is de aanvrager van een door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) te financieren lening van 20 miljoen US-dollar. De lening zal gebruikt worden voor de uitvoering van het “Health Services Support Project (SU-L1054)”. De aan te vragen lening dient een aantal doeleinden:

 

 1. Het verbeteren van de werking van het gezondheidssysteem in het land;
 2. Komen tot een effectievere aanpak van:
 • overdraagbare ziekten (de zgn CD’s of Communicable Diseases),
 • niet-overdraagbare ziekten (de zgn NCD’s of Non-Communicable Diseases),
 • de gezondheidssituatie van kwetsbare bevolkingsgroepen.
 1. Het versterken van het functioneren van het Ministerie van Volksgezondheid.

 

Het “Health Services Support Project” is onderverdeeld in vier Hoofdcomponenten, met elk bijbehorende subcomponenten. De vier Hoofdcomponenten zijn:

 

1.       Institutionele versterking van het Ministerie om de niet-overdraagbare ziekten te kunnen managen (geschat op US $ 7 miljoen) inclusief de centralisatie van gezondheidsdiensten;
2.       Organisatie van Patiëntenzorg voor preventie, beheer en controle van niet-overdraagbare ziekten (geschat op  US $ 9 miljoen);
3.       Ondersteuning van prioritaire gebieden in programma’s gericht op Overdraagbare Ziekten (geschat op US $ 1,5 miljoen) inclusief gezondheidsdiensten voor HIV, Tuberculose en Leishmania (bosyaws) binnen het Malaria-programma (MP); 
4.       Beheer en evaluatie van programma's (geschat op US $ 2,5 miljoen).

 

Milieu en Sociale Effecten Analyse (MSEA)

 

Dit document presenteert een Milieu en Sociale Effecten Analyse (MSEA) van twee subcomponenten van het “Health Services Support Project. De MSEA is uitgevoerd in opdracht van de IDB en het betreft de volgende subcomponenten:

 

 • De bouw van een gecentraliseerd Health Services Centre van het Ministerie van Volksgezondheid;

 

 • Het ontwerp en de uitvoering van activiteiten voor het geïntegreerd aanbieden van gezondheidsdiensten voor HIV, Tuberculose en Leishmania binnen het Malaria Programma (MP).

 

Dit document geeft een samenvatting van de tijdens de MSEA geïdentificeerde potentiële milieu en sociale risico’s en effecten van de twee subcomponenten. Beide subcomponenten bevinden zich in de voorbereidingsfase (Pre-ontwerp).

 

Het nieuwe Health Services Centre 
 
Het Ministerie van Volksgezondheid identificeerde de huidige locaties van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) aan de Rode Kruislaan als locatie voor het nieuwe gecentraliseerde Health Services Centre. Om te bepalen wat het definitieve ontwerp van het voorgestelde gezondheidscentrum zal omvatten, worden de bestaande bouwomstandigheden beoordeeld in een afzonderlijke studie. Hierbij worden de volgende scenario's overwogen:
 
1.       Totale sloop van de bestaande gebouwen en bouw van nieuwe gebouwen; 
2.       Gedeeltelijke sloop en gedeeltelijke renovatie van de bestaande gebouwen en gedeeltelijke bouw van nieuwe gebouwen; of, 
3.       Volledige renovatie van de bestaande gebouwen.
 
 
Geïdentificeerde Milieu en Sociale risico’s en effecten
 
Ongeacht het gekozen scenario (zie hierboven) zijn de volgende potentiële milieu en sociale risico's en effecten voor de bouw van het nieuwe Health Services Centre geïdentificeerd:
 
 • Verontreinigde grond (bijvoorbeeld rond de voormalige opslagruimte voor chemische stoffen en rond het gebied voor de autoreparatie) en sloopafval dat hout met houtluizen bevat en mogelijk ook asbesthoudende materialen. Een inventaris van asbesthoudende materialen en een verwijderingsplan, moeten tijdens de bouw worden voltooid en uitgevoerd. Adequate maatregelen voor verwijderings- en / of isolatie werken moeten worden opgenomen in het algemene Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM) plan voor de bouw.

 

 • Effecten tijdens de bouw op de gezondheid en veiligheid van de gemeenschap hebben betrekking op bouwactiviteiten op het terrein die hinder veroorzaken: stof- en geluidsemissies en mogelijke trillingen, evenals het transport van en naar de bouwlocatie. Afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp kan heien vereist zijn en dit veroorzaakt trillingen die nabijgelegen gebouwen kunnen beschadigen.

 

 • Adequate septic tanks (qua volume en structuur) moeten worden opgenomen om blootstelling van afvalwater aan mensen te voorkomen alsook lekkages naar het grondwater en overstromingen tijdens zware regenval. Bovendien moet een biologische behandeling van het avalwater op de locatie worden overwogen om ten minste 95% van de bacteriën en het slib die uit de rioolwaterzuivering afkomstig zijn, te verwijderen en aan anaerobe afbraak te onderwerpen. Afhankelijk van het gekozen scenario kan de beste behandelmethode en benodigde ruimte worden bepaald.

 

 • Ontwikkeling van een Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM) plan is nodig om het VGM-risico en de gevolgen tijdens de bouw te beheersen. Het plan moet veilige werkmethoden omvatten voor bouwactiviteiten met een hoog risico (bv. werken op hoogte, begrensde ruimtes, elektrische werkzaamheden, gevaarlijke materialen, enz.),  afvalbeheer en bezoekersregels. Verder moet het een VGM-trainingsplan en identificatie van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bevatten.

 

 

 

 • Beide subcomponenten zullen biomedisch afval genereren. Voor de hantering, verzameling en verwijdering zijn geschikte procedures aanwezig. In de Operationele fase moet (verdere) training van personeel voor een juiste afvalverwerking worden beoordeeld en verstrekt. Het biomedische afval wordt verbrand door gespecialiseerde bedrijven in Suriname. Naar verluidt zijn er een paar bedrijven die verbrandingsovens hebben voor biomedisch afval. Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven aan internationale standaarden voldoen, moeten audits worden uitgevoerd door BOG en/of de VGM Specialist voorafgaand aan het aangaan van een (nieuw) contract met deze bedrijven.

 

 • Een beoordeling van de risico's van natuurrampen werd uitgevoerd voor de locatie van het voorgestelde Health Services Centre. Tijdens de regenseizoenen treden er op de voorgestelde locatie overstromingen op die worden veroorzaakt door de neerslag van water vanwege een verouderd en onvoldoende functionerend drainagesysteem. Voldoende ontwatering na zware regenval en upgrades van het bestaande drainagesysteem op een geïntegreerde manier met omliggende gebouwen moeten worden opgenomen in het ontwerp van de constructie. Daarom is een Natuurrampen Risicobeoordeling of Beheersplan niet nodig.

Algemeen

 • Voor de uitvoering van de projecten zal het Ministerie een Project ImplementationUnit (PIU) opzetten. De PIU moet adequate en capabele Milieu & Sociale middelen kunnen inzetten, in het bijzonder een Specialist op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM Specialist) en een Community Liaison Officer (CLO).
 • De noodzaak van een door regelgeving voorgeschreven Milieu Effecten Analyse (MEA) is besproken met vertegenwoordigers van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). Nadat het ontwerp voor het Health Services Center is afgerond, moet er een MEA worden voltooid door het Ministerie van Volksgezondheid. De verwachting is dat na beoordeling van de screeninglijst van de NIMOS richtlijnen dat het voorgestelde Health Services Center een categorie B-project zal zijn. Het definitieve ontwerp zal bepalend zijn  om de uiteindelijke classificatie van het B-project in te stellen.
 • Er is een eerste raadpleging gehouden om het voorgestelde Health Services Centre te presenteren en om feedback te krijgen van geïdentificeerde belanghebbenden. Op basis van deze raadplegingen zijn de stakeholders in kaart gebracht waarmee verder overleg zal worden gepleegd.

 

Conclusies

Na afronding van de analyse van de potentiële milieu- en sociale risico's en effecten is geconcludeerd dat er geen significante nadelige milieu- of sociale effecten zullen zijn, maar er zullen enkele risico's verbonden zijn aan de bouw van het Health Services Centre en beperkte risico's bij de levering van gezondheidsdiensten voor HIV / TB / Leishmania binnen het Malaria Programma. Op basis van deze bevindingen is een Milieu- en Sociaal Beheerplan voor beide componentenontwikkeld, evenals een consultatieplan, inclusief een klachtenmechanisme. Op grond van het consultatieplan zullen verdere raadplegingen worden georganiseerd. Tevens wordt aanbevolen een milieu en sociaal management systeem op te zetten om de geïdentificeerde risico’s en effecten te mitigeren, managen en monitoren.