Overheid


Reacties op goedkeuring R-PP voorstel Suriname

22-03-2013 | ARCHIEF 2010-2013

Op 21 maart j.l. is in Washington DC bij de Wereldbank de Suriname Readiness Preparation Proposal (R-PP 2013) goed gekeurd door de lidlanden van de Participants Committee van de Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Deze lidlanden van de Participants Committee bestaande uit de donorlanden: Australië, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zwitserland, Engeland, USA, Europese Commissie, en de momenteel 14 REDD landen hebben allen hun goedkeuring uitgesproken voor het door Suriname ingediende document. Dit document wordt door de overheid van Suriname gezien als een planningsgereedschap voor ontwikkeling, met als belangrijkste inzet onze bossen.

 

Suriname R-PP Proces
In juli 2012 werd door het Kabinet van de President, een doorstart gemaakt met het proces van het ontwikkelen van de Suriname R-PP, dat begon in 2009 en sinds 2010 stil lag. Dit doorstartproces is gefinancierd door de Guiana Shield Facility met als zaakwaarnemer de UNDP.

Onder het R-PP finalization project 2012 is vanaf juli 2012 door vele nationale en internationale experts gewerkt aan de ontwikkeling en finalisering van de Suriname Readiness Preperation Proposal 2013, R-PP.

Het doel van dit projekt is om een finale versie van de Suriname R-PP te ontwikkelen en in te dienen ter goedkeuring bij de Wereld Bank. Bij goedkeuring moet het resultaat dan zijn dat er fondsen vrijgemaakt worden voor Suriname om de REDD+ Readiness fase in te gaan ter voorbereiding op een REDD+ programma. Het readiness programma staat beschreven in de R-PP.

De R-PP moet geschreven worden volgens richtlijnen bepaald door de Wereld Bank. Elk land beschrijft bij de ontwikkeling van het document, de visie voor de eigen ontwikkeling. Hierbij wordt o.a. de nadruk gelegd op intensieve processen van informatie-uitwisseling en dialogen, de mogelijke strategische opties of ontwikkelingsdoelen, systemen van bosmonitoring en de betrokkenheid van een groot scala aan stakeholders. De wetgeving die voor al deze processen nodig is wordt eveneens breedvoerig belicht. 

Speciale aandacht wordt gegeven aan de betrokkenheid van binnenlandbewoners in het ontwikkelingsproces van het document en tijdens de uitvoering van het readiness programma. Daarvoor wordt de opname en verwerking van internationale safeguards, die betrekking hebben op de waarborging van de rechten van binnenlandbewoners, verplicht gesteld door de Wereld Bank. Hierbij gelden o.a. de Cancun safeguards, UNDRIP en de UNREDD safeguard. De Suriname R-PP houdt hier rekening mee en benoemd die ook expliciet.Presentatie bij de Participants Committee van de Wereld Bank
De Surinaamse delegatie die naar Washington is afgereisd, stond onder leiding van John Goedschalk lid R-PP ontwikkelingsteam, met ondersteuning van Cedric Nelom directeur NIMOS, Lesley Artist Voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Ifna Vrede lid van het Marronvrouwen Netwerk, Lisa Best milieudeskundige en lid van het R-PP ontwikkelingsteam en Rene Somopawiro vertegenwoordiger van SBB en lid van het R-PP ontwikkelingsteam. De missie duurt van 18-24 maart 2013. 

Ter goedkeuring van het document door de Wereld Bank moest de Surinaamse delegatie het document presenteren tegenover de Participants Committee (PC). De presentatie was tweeledig:

a) informatie verschaffen over de inhoud en

b) verduidelijking van de standpunten.

Daarnaast kunnen zaken die verduidelijking behoeften direct ter plaatse behandeld worden. Na een intensieve presentatie, is de resolutie uiteindelijk zonder protest vanuit de PC of de aanwezige observers aangenomen.

 

Goedkeuring, wat nu?
Met de goedkeuring van de R-PP start een nieuw voorbereidingstraject die Suriname klaar moet maken om te kunnen participeren in het toekomstig REDD+ mechanisme. Suriname wordt hiermee een van de bosrijke ontwikkelingslanden wereldwijd die kan gaan participeren. De verwachting is dat dit REDD+ mechanisme in 2020 in zal gaan, en dat het een belangrijk deel zal uitmaken van de mondiale reactie tegen klimaatverandering. 

Met de aanname van de resolutie over het Suriname R-PP gaat een grant gepaard van 3,8 miljoen USD. Deze grant is geen beloning voor duurzaam bosbeheer, maar ondersteuning voor het formuleren, en gereedmaken voor eventuele participatie in REDD+.

Belangrijk is dat Suriname een internationaal signaal afgeeft over haar lange termijn visie op duurzame ontwikkeling en de rol van de bossen daarbij zowel voor de economische alsook voor de sociale ontwikkeling van haar land. 

 

Reacties van de delegatie

De aanwezige Surinamers in Washington zeggen zelf het volgende over de goedkeuring van de R-PP.


Josine Aloema, voorzitter Organisatie Inheemsen Suriname (OIS) en uitgenodigd als observer door de Wereldbank

"Ik ben erg trots op het baanbrekend werk van John (Goedschalk, red.) welke hij met de ondersteuning van de overige projectgroepleden verzet heeft. Tijdens de vergadering heb ik aan internationale vertegenwoordigers aangegeven dat de vraagpunten over het Saramacca vonnis momenteel niet reëel zijn. De inheemse gemeenschappen vinden dat dit vonnis aan een her-evaluatie toe is, omdat het vonnis de indiaanse gemeenschappen ten nadele komt, terwijl zij juist de eerste bewoners van het land zijn. 
De President en zijn werkgroep hebben goed werk verricht, wij feliciteren President Bouterse, de Regering en de totale Surinaamse gemeenschap met dit behaalde succes."

 

Lesley Artist, Voorzitter Vereniging Inheemsen Dorpshoofden Suriname (VIDS) en delegatielid namens Suriname

"We voelen opluchting met deze goedkeuring, nadat het al twee keer eerder werd afgewezen. We zijn ook blij dat we deze keer een actieve bijdrage hebben mogen leveren. We hebben dan ook kritische ondersteuning verleend. De Surinaamse delegatie heeft ons bij de Wereldbank spreektijd gegeven waardoor we nog meer hebben kunnen bijdragen. De afspraak is dat we gezamenlijk uitvoering gaan geven aan de plannen. Wij, als inheemsen, stellen onze expertise over het bos ter beschikking zodat we een bijdrage kunnen leveren aan de nationale ontwikkeling. De President heeft al eerder aangegeven dat inheemsen uit hun achterstandspositie gehaald moeten worden, we denken dat REDD+ hieraan zeker een bijdrage kan leveren. Hoewel we niet de internationale veroordeling volgen, denken we dat REDD+ een goede aanzet kan zijn tot een oplossing van de grondenrechten kwestie."

 

Cedrick Nelom, Directeur NIMOS en delegatielid namens Suriname           
Note: NIMOS zal het vervolgtraject van REDD+ namens Suriname gaan trekken

"Voor Suriname betekent dit dat we een planningstool gaan gebruiken om met name onze bossen goed in te zetten voor de ontwikkeling van Suriname. We gaan met alle actoren moeten werken (overheid, private sector, NGOs, gemeenschappen en gebruikers van de bossen).

Het eerste wat we nu moeten gaan doen, is de komende twee maanden werken aan de voorwaarden die zijn gesteld (o.a. een due dilligence). Als NIMOS kunnen we de voorwaarden aan. We hebben niet afgewacht en zijn al sinds december met voorbereidingen voor deze due dilligence bezig. Als de gelden na het succesvol verlopen van de administratieve procedures later dit jaar vrijkomen, wordt dit initieel besteed aan het opzetten van institutioneel kader, het voortzetten van de dialogen met gemeenschappen en coördinatie onder de stakeholders."

 

John Goedschalk, Projectmanager REDD+ Suriname en delegatieleider namens Suriname           

"De goedkeuring heeft een enorm gevoel van trots en hoop gegeven, trots in de wetenschap dat dit een waar Surinaams product is geweest, hoop omdat de internationale gemeenschap uiteindelijk de boodschap en visie van Suriname heeft begrepen en haar steun heeft toegezegd met deze goedkeuring.
Deze ervaring heeft wel een aantal sterke tegenstellingen binnen onderdelen van de samenleving blootgelegd, tegenstellingen die we de komende tijd weg moeten werken, waarbij conflict de weg moet ruimen voor constructieve dialoog en innovatieve oplossingen....maar dan wel op een eigen Surinaamse manier. Het mag duidelijk zijn dat deze overwinning enkel als startsein gezien mag worden, een startsein voor een proces dat een sterke bijdrage kan leveren aan het toekomstig welzijn van ons volk. Hierbij zullen de inzichten van alle groeperingen onmisbaar zijn, man, vrouw, arbeider, academicus, van de jongste tot de oudste, van Kwamalasamutu tot Apoera, tot Cottica aan de Lawa en weer terug naar de kustvlakte. Zoals de President herhaaldelijk heeft aangegeven.....we zijn het verplicht aan onze kinderen."

 

Op www.climatecompatiblesuriname.com vindt u de documenten van het proces en verslagen van de dialogen die er gevoerd zijn in voorbereiding op het ingediende R-PP document.

NIEUWSBERICHTEN