vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME


Onderdirectoraat Toerisme

Het onderdirectoraat toerisme is belast met beleidsontwikkeling en monitoring van het toerisme in al haar facetten, voor zover dit de fase ondersteund waar het land Suriname zicht bevindt.

Visie
Het toerismebeleid van de Surinaamse Regering, dat tot uitdrukking komt via de beleidsvoornemens van het Ministerie van TCT, is erop gericht te werken aan het bevorderen van een grotere economische bijdrage; aan het welzijn en de kwaliteit van het leven van de Surinaamse gemeenschap in zijn algemeenheid en van de lokale gemeenschappen in het bijzonder.

Missie
Ontwikkelen van een kwalitatief goed toeristisch product met inachtneming van de rechten van de inheemse en marron gemeenschappen en respect voor het milieu, en Suriname duurzaam promoten als toerisme bestemming teneinde een gestage, maar duurzame groei van het aantal toeristen naar Suriname te realiseren.

Diensten

 • Informatie
 • Klachten behandeling
 • Marktpenetratie
 • Product ontwikkeling
 • Kwaliteitsbewaking
 • Marketing
 • Promotie

Stakeholders
Het onderdirectoraat werkt samen met de toerismesector. Het gaat dan hier om de organisaties verenigd in TOURS (TOurism Union of the Republic of Suriname), de Lodge houders en alle segmenten binnen de toerismesector. Voorts is er samenwerking met regionale en internationale organisaties en een aantal bilaterale samenwerkingsverbanden.

Toerismebeleid
Nationaal:
Het thans gevoerde beleid houdt in dat het onderdirectoraat werkt aan het diversifiëren van het toerismeproduct. Hierin spelen de districten een belangrijk rol. Het doel hiervan is om de toerist een zo breed mogelijke keuze aan te bieden. Binnen dit beleid wordt er naar gestreefd om alle districten te 'branden', welke 'branding' geschiedt op basis van hun specifiek zelf ontwikkelde toerismeproducten.

Regionaal:
Suriname moet zoveel mogelijk met regionale partners in zee gaan om toerisme te ontwikkelen. Het Surinaamse toeristische product moet deel uitmaken van het regionaal toeristische product. Dit verhoogd de kwaliteit vanwege de cumulatie van kennis en de concurrentie wordt geminimaliseerd. In dit kader wordt er gewerkt aan' toerisme zone's 'en 'branding' van regio's.

Internationaal:
Suriname moet gebruik maken van de kennis die landen als China en Japan bieden op het gebied van toerisme. China heeft haar toerisme sector in de jaren 80 met honderden procenten zien groeien en daarvan kunnen wij leren middels trainingen en seminars bijwonen.

Medewerkers
De afdeling telt 4 medewerkers ondersteunt door medewerkers van de afdeling internationale betrekkingen en de juridische afdeling.De Stichting Toerisme Suriname(STS) wordt vanuit de afdeling gemonitoord. De stichting telt 31 medewerkers.

Wapenfeiten

 • De ontwikkeling van de CATP (Combined Amazon Tourism Product). Dit is een samenwerking tussen Suriname, Frans Guyana en de Braziliaanse staten Para, Amapa en Amazonas, met als doel het ontwikkelen van een gezamenlijk toeristisch product.
 • De ontwikkeling van ACTT (Amazon Caribbean Tourism Trail). Een samenwerking tussen Suriname, Guyana en de Braziliaanse staat Roraima. Het doel is idem als bij de CATP. ACTT is in nauwe samenwerking met de ACTO ontwikkeld als onderdeel van het toerisme circuitprogramma van deze organisatie.
 • Suriname Toerisme festival:
  in 2008 werd het eerste Surinaamse toerismefestival opgezet, met als doel Suriname beter op de wereldkaart te plaatsen met een eigen toerismebeurs. Het doel hiervan is om dat deel van de sector welke daartoe niet in staat is de gelegenheid te bieden om in eigen land met internationale en regionale partners deals te sluiten en ervaringen uit te wisselen. De beurs heeft vooralsnog het karakter van een netwerkbeurs. De businessmeetings en seminars staan daarom centraal.
 • ACTO: de uitdieping van de relatie binnen de ACTO is een wapenfeit omdat jarenlang Suriname niet op Zuid-Amerikaans niveau een toerismesamenwerking is aangegaan ondanks de ondertekening van het ACT verdrag in 1978.

Projecten nu in uitvoering
Districtstoerismeproject: het districttoerisme project is een initiatief om het toerismeproduct van de districten in kaart te brengen en deze te verfijnen.

Toekomstplannen

 • Aanname van de conceptwet tot instellen van de Suriname Tourism Board
 • Instellen van standaarden voor het Suriname Tourism Product
 • 'Branding' van het product
 • Groei van het aantal non VFR(Visiting Friends and Relatives tourist) ,naar meer dan 80% gegeven het feit dat dit aantal met gemiddeld 5% per jaar groeit.