Overheid


BNV

BNV

De Directeur Nationale Veiligheid staat aan het hoofd van de organisatie-éénheid betreffende de Nationale Veiligheid. Deze organisatie-éénheid is belast met de coördinatie van alle vraagstukken de Nationale Veiligheid rakende in de ruimste zin des woords.

Terzake wordt regelmatig door de Directeur Nationale Veilgheid  met Veiligheids- en Inlichtingendiensten en met alle terzake relevante instanties en functionarissen overleg gepleegd, informatie uitgewisseld, beleids- en gedragslijnen ter bevordering van de Nationale Veiligheid voorbereid;
Directeur Nationale Veiligheid heeft de leiding en coördinatie van de Nationale Veiligheid en helpt mede het Nationaal Veiligheidsbeleid formuleren.  Deze zaken worden omstandig aan de President gerapporteerd en aan hem ter goedkeuring voorgelegd.

De Directeur is tevens Nationale Veiligheidsadviseur van de President.

Ten behoeve van de effectieve uitvoering van zijn functie, wordt de Directeur Nationale Veiligheid, ondersteund door een daartoe ingesteld Bureau voor de Nationale Veiligheid.

De directeur wordt in zijn functie-vervulling bijgestaan door een onderdirecteur Nationale Veiligheid, die tevens belast is met de dagelijkse coördinatie van het Bureau Nationale Veiligheid.Contact
Het Bureau Nationale Veiligheid is te bereiken via het secretariaat op (597) 472841. Zij zullen u, indien mogelijk, doorverbinden met de juiste contactpersoon. U kunt ook mailen naar bnv@president.gov.sr

  1. Waaruit bestaat ‘Het Overleg Nationale Veiligheid’ als functie van het Bureau Nationale Veiligheid?

  Uit hoofde van de functie van het Bureau Nationale Veilgheid, pleegt de Directeur Nationale Veiligheid regelmatig overleg met veiligheids- en inlichtingendiensten.

  Het Overleg Nationale Veiligheid", bestaat uit:

  -        De Directeur Nationale Veiligheid
  -        De Onder Directeur Nationale Veiligheid
  -        De Bevelhebber van het Nationaal Leger
  -        De Korpschef van het Korps Politie
  -        De Directeur C.I.V.D.
  -        De Chef Douane
  -        De Commandant Militaire Politie

 2. Welke prioriteiten gelden er op het gebied van de nationale veiligheid?

  In het kader van de nationale veiligheid zijn er prioriteiten geïdentificeerd - niet limitatief - en dan ook meegenomen als beleidsgebieden. Deze hebben betrekking op:

  -        De Staatsveiligheid
  -        Het Drugsbeleid
  -        Terrorismebestrijding
  -        Internationale veiligheid en samenwerking
  -        Milieu
  -        Rampenbeheersing
  -        Inlichtingendiensten

  Deze beleidsgebieden worden gecoördineerd door nationaal coördinatoren die rechtstreeks rapporteren  aan de Directeur Nationale Veiligheid.