Diaspora

Diaspora

In zijn beleid ten aanzien van de Surinaamse diaspora worden vreemdelingen van Surinaamse origine als volgt gedefinieerd door de Surinaamse regering.

Vreemdelingen van Surinaamse origine zijn :

  1. personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben;
  2. personen die vallen onder de artikelen 2, 3 en 4 van de wet op de nationaliteit en het ingezetenschap (G.B 1975 no. 171 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
  3. personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie een of beide in Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder (s) die personen in familie rechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
  4. de echtgeno(o)t(e) en de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de onder 1, 2 en 3 genoemde vreemdelingen.

De vreemdeling van Surinaamse origine dient te allen tijde in het bezit te zijn van een document waaruit dit blijkt.

Voor de subthema's van het thema Diaspora, navigeer via de onderwerpen rechtsboven, naast de foto.