Millennium Development Goals

 1. Wat wordt verstaan onder de MDG’s ?

  Suriname heeft zich samen met 189 andere landen in het jaar 2000 gecommitteerd aan de United Nations Millennium Declaration waarin de Millennium Development Goals, MDG’s beschreven staan. Deze doelstellingen moeten in het jaar 2015 behaald zijn. Het behalen van deze doelstellingen beantwoordt aan de toezeggingen gedaan tijdens een reeks internationale conferenties om de meest belangrijkste ontwikkelingsuitdagingen in de wereld in te gaan. Deze zijn hoofdzakelijk goed bestuur, armoede bestrijding en duurzame menselijke ontwikkeling. 

 2. Wat zijn de acht MDG’s ?

  De Millennium Ontwikkelingsdoelen zijn:

  1. Het uitbannen van armoede en honger
  2. Het bereiken van een universele basiseducatie
  3. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen
  4. Kindersterfte tegengaan
  5. Het tegengaan van moedersterfte
  6. Het uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten
  7. Het verzekeren van een duurzame omgeving
  8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

 3. Welk concept in de ontwikkelingstrategie kan gezien worden als een aanvang met duurzame ontwikkeling in Suriname?

  De aanpak van sociale ongelijkheid heeft o.a. geresulteerd in het invoeren van een wet sociale zekerheid waarin is opgenomen de basiszorgverzekering, een minimumloon en een nationale pensioenregeling. 

 4. Welke andere successtories kent Suriname op het gebied van de MDG’s?

  Het succesvol bestrijden van malaria heeft ertoe geleid dat door  verschillende landen technische ondersteuning is gevraagd aan Suriname.

  Een andere successtory is de invoering van de anti-tabakwet in 2014. 

  Op het gebied van werkgelegenheid wordt de weg voortgezet in het creëren van arbeidsplaatsen met een duurzaam karakter, en het zoveel mogelijk gebruikmaken van het arbeidspotentieel door diversificatie van de economie. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren zijn diverse nieuwe opleidingen op het gebied van moderne communicatie en Informatietechnologie geïnitieerd.

  Door zich te committeren aan programma’s en samenwerkingsverbanden zoals o.a. REDD+ zijn er concrete stappen gezet in  duurzaam milieu- en bosbeheer .

  Met de huisvestingsautoriteit is er een aanvang gemaakt met het mogelijk maken van betaalbaar wonen voor elke burger.  Hoewel er niet op alle gebieden succes geboekt is, is het beleid van deze regering erop gericht de komende jaren met integrale inzet en duurzame samenwerking van stakeholders uit verschillende sectoren te komen tot nog meer progessie in het behalen van de doelen.