Grondaanvraag

Grondaanvraag

Voordat u een stuk grond gaat aanvragen wilt u misschien eerst het één en ander weten over de perceelkaarten,  het wegennet, de lozingen, de infrastructuur en nog meer zaken die van belang zijn bij de aanvraag van een stuk grond. 
Het GLIS (het Grondregistratie en Landinformatiesysteem) kan u hierbij heel goed van dienst zijn. Bezoek de website, klik hier voor een overzicht van de verschillende diensten van het GLIS.

 1. Wie kan een stuk grond aanvragen?

  Een ieder met de Surinaamse nationaliteit heeft het recht om een domeingrond aan te vragen.

 2. Waar moet ik zijn voor de aanvraag van een domeingrond ?

  De aanvraag voor een domeingrond  kunt u doen bij het Domeinkantoor.
  Adres : Kerkplein no 1, Paramaribo

 3. Hoe doe ik de aanvraag voor een stuk domeingrond?

  U doet de aanvraag voor een stuk domeingrond door een verzoekschrift te richten aan de minister van RGB. Daarnaast moet u ook een aantal andere documenten indienen.

 4. Waar moet het verzoekschrift aan voldoen?

  In het verzoekschrift moet staan:
  de naam van de aanvrager,
  de omschrijving van het aangevraagd perceel, het doel van het aangevraagd perceel en een plakzegel, met daarop uw handtekening

 5. Wat moet ook ingediend worden samen met het verzoekschrift?

  Samen met het verzoekschrift dient u ook in ;
  Een nationaliteitsverklaring in waaruit blijkt dat u de Surinaamse nationaliteit bezit.
  Een kopie van de ID-kaart van de aanvrager

  Een figuratieve kaart van het aangevraagd perceel. 
  Indien het perceel nog geen nummer heeft, moet u eerst een figuratieve kaart laten vervaardigen door een Landmeter, zodat het betreffend perceel een nummer krijgt.

 6. Wat ontvang ik nadat ik de aanvraag voor een domeingrond heb gedaan?

  Nadat u uw aanvraag op de juiste wijze heeft gedaan ontvangt u een strookje. Op het strookje staat een LAD No dat staat voor 's Lands Administratie no., de  naam van de aanvrager en de datum van indiening.

 7. Waarom is dit strookje heel belangrijk?

  Dit strookje dient u goed te bewaren omdat het LAD nummer bij alle correspondentie steeds wordt gevraagd.

 8. Wat is de procedure na indiening van het verzoekschrift voor een aanvraag domeingrond?

  Nadat u uw verzoekschrift heeft ingediend gaat de Dienst der Domeinen, afhankelijk van het doel,  adviezen inwinnen bij;
  De Districtscommissaris van het district waar de grond gelegen is, De Dienst Grondinspectie, het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het Ministerie van Openbare Werken, het Ministerie van Handel en Industrie.

 9. Wat gebeurt er nadat die Dienst der Domeinen de adviezen heeft ingewonnen?
  1. Afhankelijk van de binnengekomen adviezen, wordt er een conceptbeschikking opgemaakt.
  2. Zijn de adviezen gunstig, dan wordt er een concept Bereidverklaring opgemaakt. De conceptbeschikking wordt dan opgestuurd naar de Minister voor goedkeuring.
  3. Indien de Minister het eens is met de inhoud van de conceptbeschikking, tekent hij de Bereidverklaring.
  4. De conceptbeschikking wordt dan teruggestuurd naar de Dienst der Domeinen die dan een afschrift van de Bereidverklaring aan de aanvrager moet verstrekken.
 10. Wat staat er in de bereidverklaring?

  In de bereidverklaring staat vermeld dat de Staat bereid is aan belanghebbenden met in achtneming van het bepaalde in artikel 1 punt 11 onder lid 4 van het "Decreet Uitgifte Domeingrond" (SB 1982 NO.11) en onder bepaalde voorwaarden vermeld in de beschikking hem/ haar het recht van grondhuur, ter bebouwing en bewoning of  ter uitoefening van de tuinbouw of andere doeleinde te verlenen op de aangevraagde grond.

 11. Wat moet ik doen nadat ik de Bereidverklaring heb ontvangen?

  In de Bereidverklaring staan een aantal verplichtingen genoemd waar u aan moet voldoen.

  Deze verplichtingen zijn;

  • Het betalen van ontsluitingkosten
  • Het betalen van de verschuldigde leges en zegelrechten.
  • De grond laten opmeten en afbakenen door een erkende landmeter.
  • Het laten maken van een uitmetingskaart in viervoud.
 12. Hoe kom ik aan een uitmetingskaart?

  U dient een erkende  landmeter in de hand te nemen die op instructies van de Staatslandmeter een door de Staat goedgekeurde uitmetingskaart in viervoud voor u moet vervaardigen.

 13. Binnen welke termijn moet ik aan deze verplichtingen voldoen?

  U krijgt 6 maanden de tijd om aan de verplichtingen die genoemd zijn in de bereidverklaring te voldoen.

 14. Heb ik met een Bereidverklaring ook een recht op grondhuur?

  Het hebben van een bereidverklaring betekent niet dat je het recht van grondhuur hebt verkregen. Vele mensen maken de vergissing om te denken dat ze rechten kunnen ontlenen op het stukje grond, omdat ze reeds een bereidverklaring hebben.

 15. Wat gebeurt er na de termijn van 6 maanden als ik niet aan de voorwaarden heb voldaan.

  Is binnen de gestelde termijn van zes maanden niet aan deze voorwaarden voldaan, dan vervalt deze bereidverklaring van rechtswege.

 16. Wat gebeurt er na de termijn van 6 maanden als ik wel aan de voorwaarden heb voldaan?

  Heeft u  aan alle voorwaarden voldaan, die opgenomen zijn in de Bereidverklaring, dan gaat u terug  naar de Dienst der Domeinen om de voorwaarden officieel te aanvaarden.

 17. Wat neem ik mee naar de Dienst der Domeinen om de voorwaarden officieel te aanvaarden?

  U neemt al uw kwitanties mee van de betalingen die u heeft gedaan en de uitmetingskaarten in viervoud.
  Bij de balie van het Domeinkantoor geeft u aan dat u gaat ‘aanvaarden’

  Hierbij krijgt u weer een strookje mee met een LAD no. Op dit strookje staat nu ook vermeld welke bedragen u gestort heeft. Hieruit blijkt dat u heeft aanvaard.

 18. Waarom is het heel belangrijk dat ik moet aanvaarden?

  Uw bent verplicht te aanvaarden nadat u aan alle voorwaarden heeft voldaan. Als u niet aanvaardt komt uw Bereidverklaring te vervallen, ook al heeft u betaald en aan alle andere voorwaarden voldaan. Let dus op dat u in persoon bij het Domeinkantoor aangeeft dat u komt aanvaarden en dat u erop toeziet dat er werkelijk wordt ‘aanvaard’

 19. Wat is de procedure na aanvaarding?

  Na de ‘aanvaarding’ wordt er een concept toewijzingsbeschikking opgemaakt. Deze wordt dan opgestuurd naar de Minister die de toewijzingsbeschikking ondertekent. Tenslotte wordt het terug gestuurd naar de Dienst der Domeinen. Daar wordt er een afschrift opgemaakt voor de belanghebbenden en de diverse instanties.

 20. Wat moet ik doen nadat ik de toewijzingsbeschikking heb ontvangen?

  De toewijzingsbeschikking moet binnen 4 maanden na dagtekening worden aangeboden bij het Hypotheekkantoor voor overschrijving in het daarvoor bestemde register.

 21. Waarom moet de toewijzingsbeschikking worden aangeboden bij het Hypotheekkantoor?

  Indien u de toewijzingsbeschikking niet aanbiedt bij het Hypotheekkantoor, betekent dit dat er geen overschrijving heeft plaatsgehad en vervalt de toewijzingsbeschikking van rechtswege.

 22. Wanneer heb ik werkelijk een recht van grondhuur op een stuk perceel?

  Nadat de overschrijving in  het daartoe bestemde register van het Hypotheekkantoor heeft plaatsgehad heeft u  het recht van grondhuur verkregen op het stuk perceel.
  Het is belangrijk dat u erop toeziet dat de toewijzingsbeschikking wordt overgeschreven op het Hypotheekkantoor.

 23. Wat ontvang ik na overschrijving op het Hypotheekkantoor?

  Na de overschrijving ontvangt belanghebbende de toewijzingsbeschikking via het Domeinkantoor (afdeling expeditie).

 24. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

  Kijk voor meer informatie over grondaanvraag bij het Ministerie van RGB.