REDD+

REDD+

REDD+ staat voor Reducing of Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD, later REDD+.De Bali Conferentie in 2007 heeft het startsein gegeven voor het opstarten van de discussie voor het terugdringen van emissies van ontbossing.REDD+  is onderdeel van de Verenigde Naties (UN) en zet zich in voor het verminderen van uitstoot door ontbossing en bosdegradatie.

REDD+ biedt financiële ondersteuning voor het managen van bos en verminderen van carbon emissie en het in standhouden (behoud) van de volledige waarden van biodiversiteit, watertoevoer, bodembescherming, economische productiviteit, inheemse gebieden, daarbij toevoegend meerdere voordelen voor ecosystemen en de bevolking. De overheid van Suriname heeft in 2007 en 2008 zijn interesse voor REDD+ getoond. In 2009 en 2010 is er niet veel van de grond gekomen.

In juni 2012 is er een grote RIO+20 conferentie gehouden waar de G77 landen ( dit zijn de  ontwikkelingslanden en China) onderhandelingen hebben gevoerd met de rijke landen over de richting in de toekomst voor duurzame ontwikkeling. Aanvankelijk hadden de rijke landen beloofd  bij de Earth Summit in 1992  financieel in te komen voor het behalen van de doelen voor een duurzame wereld.  Dat heeft niet plaatsgevonden. Hoewel de uitkomst van  RIO+ teleurstellend was heeft de conferentie voor Suriname geresulteerd in een inhaalslag qua aandacht op het gebied milieu en duurzame ontwikkeling. Er zijn concrete ideeën en projecten op papier gesteld wat heeft geleid tot het indienen van een REDD+ voorstel bij de Wereldbank dat goedgekeurd is in 2013.

 1. Welk instituut is focal point voor REDD+ in Suriname?

  Het NIMOS ( Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname)  is aangewezen als technical focal point van REDD+.
  Een grant vanuit de Wereldbank van USD 3,8 miljoen dient als ondersteuning  voor het formuleren, en gereedmaken voor eventuele participatie in REDD+.

 2. Wat zijn stappen van Suriname op het gebied van REDD+?

  Suriname is begonnen aan een transitieproject van REDD+ om alles in gereedheid te brengen voor de integratie in beleid en ontwikkelingsplannen. De belangrijkste pijlers van het transitieproject zijn: 
  het schrijven van een plan van aanpak,capaciteitsopbouw, awareness en engagement en fondsenwerving. De samenwerkende partners zijn: WereldBank, Conservation International Suriname, UN-­-REDD Programme, WWF, GSF ( Guyana Shield Facility) en UNDP Suriname.

  Het Nimos heeft in mei 2014 een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de Major Groups Collective  gehouden. Op de bijeenkomst is een inleiding gegeven over REDD+ en de plannen die Suriname tot dusver heeft geformuleerd, en door de Wereldbank goedgekeurd zijn in 2013. 
  De Major Groups zijn effectieve partnerschappen die overheden nodig hebben om met alle groepen uit de samenleving te komen tot duurzame ontwikkeling.

 3. Welke rol heeft Suriname daarna internationaal gespeeld in REDD+

  Op 14 en 15 mei 2014 is er een tweedaagse internationale conferentie over REDD+ georganiseerd waarbij andere landen met vergelijkbare bosomstandigheden als Suriname ( hoge bosdekking en een lage ontbossingsgraad), hun ervaringen hebben gedeeld over de verschillende aspecten van REDD+ en hoe deze kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

  REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation) is onderdeel van de Verenigde Naties (UN) en zet zich in voor het verminderen van uitstoot door ontbossing en bosdegradatie. UNREDD stelt financiële middelen ter beschikking om deelnemende landen te helpen bij het behouden van hun bossen. Tijdens deze conferentie werd er vooral gesproken over de mogelijkheden voor het behouden van deze lage ontbossingsgraad. Suriname is één van die landen, met een bosdekking van 94% en een ontbossingsgraad van 0.02% per jaar.

  Er waren gastsprekers uit onder andere Belize, Guyana en Bhutan aanwezig en vertegenwoordigers van de inheemse en marron gemeenschappen in het binnenland. NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) organiseerde de conferentie samen met partnerorganisaties, Guyana Shield Facility, De Wereldbank, UN-REDD Programme, Conservation International Suriname , UNDP en WWF Guianas

  Op 12 juni 2014 hebben Suriname en het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNDP) de finale overeenkomst getekend die meteen ook het officiële startsein is voor het uitvoeren van het REDD-Plus document.

  Voor de uitvoering van het REDD-Plus project na de eerste fase, kan een totaal bedrag van US$ 22 miljoen worden besteed. Bij de uitvoering van het project zal vooral de nadruk gelegd worden op bewustwording, het vergroten en versterken van de capaciteit van personen en instanties die te maken hebben met de uitvoering van REDD-Plus-projecten.

  De focus is gelegd op inheemsen en in stamverband levende gemeenschappen. Die hebben een sterkere en directe betrokkenheid bij het bos. Maar ook stedelingen en andere doelgroepen en instanties worden betrokken bij de bewustwording over het duurzaam beheer van het bos. Het Nimos is het uitvoerende orgaan voor REDD-Plus en de UNDP is de instantie die namens de Internationale gemeenschap als counterpart voorziet in het goedkeuren van projecten en het faciliteren van de fondsen. REDD-Plus als onderdeel van het nationaal milieubeleid is ondergebracht bij het Kabinet van de President.