Procedures en vergunningen

Procedures en vergunningen

 1. Waar kan ik terecht voor een bedrijfsvergunning?

  Op de afdeling Bedrijfsvergunningen van het Ministerie van Handel en Industrie kunt u terecht voor:
  Nieuwe aanvragen bedrijfsvergunningen

  Verlengingen/ als nieuw (bij verloop van de vergunningsperiode)
  Overschrijvingen
  Wijzigingen
  Uitbreiding van uw vergunning alsook adreswijzigingen.

 2. Waar is de afdeling bedrijfsvergunningen gevestigd?

  De afdeling voor intake en verstrekking van bedrijfsvergunningen is sinds 7 april 2014 gevestigd bij de KKF- Kamer van Koophandel en Fabrieken
  Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
  Telefoon 530311/530313

 3. Hoe dien ik een aanvraag voor een bedrijfsvergunning in?

  Voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning dient u een verzoekschrift in tweevoud in, voorzien van een plakzegel, Dit verzoekschrift richt u aan de minister van Handel en Industrie door tussenkomst van het waarnemend hoofd van de afdeling Bedrijfsvergunningen.

 4. Wat moet er in het verzoekschrift voor een bedrijfsvergunning staan?

  In het ingediende verzoekschrift moet het volgende staan:

  •  Naam, voornaam en het adres van de aanvrager,
  •  Twee recente pasfoto's ( niet ouder dan 6 maanden ).
  •  Een recente hypothecaire uittreksel en eventueel verklaring van goedkeuring van    de igenaar van het (zaken)pand.
  •  De juiste omschrijving van het beroep of bedrijf dat zal worden uitgeoefend.
  •  De plaats of het adres waar de activiteiten uitgeoefend zullen worden.
  •  Gegevens van de correspondentie, adres en telefoonnummers
  •  Een bewijs uit het Bevolkingsregister en een nationaliteitsverklaring ( niet ouder dan  6 maanden ).

  Als het gaat om een NV of Stichting moet er één pasfoto van de directeur/aanvrager namens de NV overgelegd worden, en de naam en het adres van de onderneming moet duidelijk vermeld staan

 5. Waar betaal ik de leges /zegelkosten en het vergunningsrecht en wat kost dat?

  Bij indiening van het verzoekschrift voor een bedrijfsvergunning moet er bij het ministerie van Openbare Werken, de Centrale Betaaldienst of diverse Districts - Commissariaten 
  Srd 4,50 worden betaald aan leges / en zegelkosten en 
  Srd 300,- aan vergunnningsrecht Srd 300,-.

 6. Kan ik als directeur of aanvrager van niet Surinaamse komaf ook een aanvraag doen voor een bedrijfsvergunning?

  Indien u als directeur of aanvrager een verzoek voor een bedrijfsvergunning doet en u bent niet van Surinaamse komaf is, dan dient u te beschikken over een beschikking van het ministerie van Justitie en Politie waaruit de toelating of vestiging blijkt en  een bewijs van inschrijving uit het register van het Centraal Bureau voor Burgerzaken.

 7. Kan ik iemand machtigen om een aanvraag voor een bedrijfsvergunning te doen?

  Indien u in het buitenland vertoeft, kunt u iemand machtigen om voor u op te treden bij het doen van een aanvraag voor een bedrijfsvergunning. Dit dient duidelijk aangegeven te worden in het K.K.F. uittreksel. De gemachtigde moet ook een nationaliteitsverklaring en bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister overleggen.

 8. Wat moet ik overleggen bij een verlenging, overschrijving, wijziging of uitbreiding van een bedrijfsvergunning?

  Voor een verlenging, overschrijving, wijziging of uitbreiding van een bedrijfsvergunning moet u de volgende documenten overleggen:
  Een bewijs van inschrijving uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
  Bij overschrijving dient de vergunninghouder als bewijs van instemming, het verzoekschrift mede te ondertekenen.
  Bij N.V'S en N.V'S in oprichting moet het statutenboekje en een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken worden overgelegd.
  De naam van de N.V. moet duidelijk en correct worden aangegeven; de naam van N.V. en het verzoekschrift en de statuten moeten hetzelfde zijn.
   Als het gaat om een N.V. in oprichting moeten de concept statuten met notariële verklaring en een uittreksel van de N.V. in oprichting bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, worden overgelegd.
  Bij Stichtingen dient u te beschikken over een uittreksel uit het Stichtingenregister

 9. Kan ik als buitenlandse ondernemer een bedrijf of filiaal in Suriname beginnen?

  Voor gevestigde ondernemers in het buitenland die een bedrijf of filiaal in Suriname willen beginnen dient te zorgen voor:
  Een inschrijving van de onderneming in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
  Een uittreksel van de filiaalbeheerder uit het bevolkingsregister en een nationaliteitsverklaring.
  Indien de  filiaalbeheerder geen Surinamer is moet hij een beschikking van het ministerie van Justitie en Politie hebben waaruit de toelating of vestiging in Suriname blijkt.
  Verder moet er in het bestuur een Surinamer zitting hebben.
  CARICOM- nationals dienen dezelfde documenten te overleggen als Surinaamse staatsburgers.

 10. Wat is de geldigheidsduur van een bedrijfsvergunning?

  De geldigheidsduur van een vergunning is drie jaar en dient vóór de vervaldatum te worden verlengd.

 11. Mag de bedrijfsvergunning worden overgedragen?

  De vergunning mag niet ter beschikking worden gesteld ter gebruik van derden. Overdracht van de vergunning aan derden mag niet zonder toestemming van de minster van Handel en Industrie.

 12. Welke vergunning dien ik ook te hebben voor een fabrikantenvergunning?

  Bij fabrikantenvergunning dient er verder ook een Hinderwetvergunning aangevraagd te worden bij de Districtscommissaris.

 13. Waar moet ik verder voor zorg dragen als ik een bedrijfsvergunning heb aangevraagd en ontvangen?

  U dient ervoor te zorgen dat elke verkregen vergunning geregistreerd wordt in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

 14. Kan ik iemand machtigen om een bedrijfsvergunning af te halen?

  Bij het afhalen van een vergunning door een ander dan de vergunningaanvrager, moet er een machtiging worden overgelegd. In de machtiging moet de naam van de vergunningaanvrager met ID-nummer en de naam van de gemachtigde met ID-nummer vermeld staan. Verder moet ook de desbetreffende aanvraag met het automatiseringsnummer worden genoemd. De machtiging moet voorzien zijn van een plakzegel en de handtekening van zowel de vergunningaanvrager als gemachtigde. Als het gaat om een NV of Stichting, dan zal de machtiging ook voorzien moeten zijn van een stempel van het bedrijf.

 15. Hoe zit het met restitutie van betaalde vergunningsrechten als blijkt dat mijn bedrijf niet vergunningsplichtig is?

  Sedert juni 2011 zijn heel wat bedrijven en beroepen niet meer vergunningplichtig.  Het is verstandig eerst na te gaan of uw aanvraag nog steeds vergunningsplichtig is, aangezien er geen restitutie plaatsvindt van betaalde vergunningsrechten.

  Voor meer informatie : www.gov.sr/ministerie-van-hi.aspx