Procedures indienen ontwerpwetten

Procedures indienen ontwerpwetten

 1. Hoe wordt een ontwerpwet ingediend?

  De ontwerp-wet wordt voorbereid door het Ministerie, dat ingevolge zijn taakomschrijving met de zorg voor de te regelen materie is belast.

  De ontwerp-wet wordt aan het Ministerie van Justitie en Politie ter toetsing voorgelegd, in geval van:

  • omvangrijke regelingen of regelingen van ingrijpende aard;
  • regelingen die substantiële gevolgen voor de belasting van het bestuurlijke of het justitiële apparaat hebben;

  De betreffende Minister dient de ontwerp-wet met bijbehorende Memorie van Toelichting in bij de Raad van Ministers.

 2. Wat gebeurt nadat de Raad van Ministers een beslissing heeft genomen?
  • De Raad van Ministers neemt een beslissing, welke wordt vervat in een missive van de Vice-President, Voorzitter van de Raad van Ministers.
  • De voorstukken, inclusief de missive van de Vice-President, worden daarna in 20-voud door de Minister aan de President van de Republiek Suriname aangeboden, die e.e.a. doorgeleidt naar de Staatsraad ter behandeling binnen dit College.
  • Het advies van de Staatsraad wordt door de President van de Republiek Suriname naar de Minister verzonden, onder uitnodiging het nodige te doen verrichten en verdere voorzieningen te treffen ter vaststelling van één en ander.
  • De Minister biedt een schoon ontwerp, met inachtneming van het advies van de Staatsraad, in 75-voud aan de President van de Republiek Suriname ter doorgeleiding naar De Nationale Assemblee ter behandeling binnen dit College.
 3. Wat is de procedure nadat de wet is behandeld en aangenomen in DNA ?

  Na aanname wordt een schoon ontwerp door De Nationale Assemblee aangeboden aan de President van de Republiek Suriname ter bekrachtiging.

  Nadat de President van de Republiek Suriname de wet bekrachtigd heeft, wordt dit door het Kabinet van de President naar de Minister van Binnenlandse Zaken verzonden met het verzoek om e.e.a. te doen publiceren in het Staatsblad van de Republiek Suriname.